การเสนอของบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2563   >> 

1.  แนทางการเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปี 2563 >>  

แบบฟอร์มเสนอของบประมาณ 2563 (ใช้แบบของปี 2562 ไปพลางก่อน)

  • แบบเสนอแผนบูรณาการ  >> Integrated.docx
  • แบบเสนอโครงการวิจัย เป้าหมาย 1 -3  >> researchproject 1-3.doox
    (สำหรับโครงการเดี่ยวและโครงการย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัย) 
  • แบบเสนอโครงการ (project) เป้าหมาย 4  >>  Project-4.docx
  • แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (research program) >> researchprogram.docx
  • มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
    (สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย) >> Standard.docx
  • รายละเอียดการแก้ไข template ปี 2562 >> Detailtemplate.docx

ข้อมูลสำคัญภาพรวมระดับประเทศและสถาบัน 
คำอธิกายการกรอกข้อมูล Template และข้อมูลสำคัญๆระดับประเทศ
การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม.pdf
ร่างยุทธศาสตร์ย่อ_21Aug2017-edited.pdf
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ_สวทน 21 สค 60_Final.pdf
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ_วช. 21 สค 60_Final.pdf
แนวทางการจัดทำงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม2562.pdf
กลุ่มวิจัย สจล. เซ็บไซต์ NRMS http://www.nrms.go.th/Default2.aspx