Note  ขอแจ้งให้นักวิจัยใช้แบบฟอร์มฉบับเต็มในการจัดส่งข้อเสอนการวิจัยได้ ณ บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

 
# Download แบบฟอร์ม รอบ Full Proposal  

นักวิจัยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มฉบับเต็มเพื่อจัดทำข้อเสนอได้ ณ บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ

  F01-แบบเสนอแผนบูรณาการ (สำหรับเป้า 1 2 3)
 

  F02-แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 2 3(สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย) (เป้าหมาย 1 และ 2 จัดทำเฉพาะผู้ที่ได้รับแจ้งผลผ่านการเประเมิน วช ประกาศวันที่ 18 ต.ค. 61) 

  F04 แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ (ใช้สำหรับโครงการชุด)

  F03 แบบฟอร์มสำหรับเป้าหมายที่ 4 (ฉบับปรับปรุงใหม่ 29 ต.ค.) 
           -แบบเสนอแผนบูรณาการ
           -แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ
           
  F05 มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย)

  รูปแบบการทำโครงการฉบับเต็ม 
  คู่มือการเขียนโครงการฉบับเต็ม 

เอกสารประกอบสำคัญสำหรับการจัดทำโครงการ

   แนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัย แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าหมาย 3 และ 4 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย 2563  ของสถาบัน

   แผนผังต้นไม้ (แสดงความสอดคล้องยุทธศาสตร์ของแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)   
   รายละเอียดกรอบการวิจัย 2563 ของชาติ (เพื่อให้การจัดทำข้อเสนอการวิจัยฉบับเต็ม ผู้อำนวยการแผนและทีมนักวิจัยทุกท่านอ่านกรอบรายละเอียดความต้องการของชาติ)  

  พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)

   คำนิยาม ระดับความพร้อมของความรู้และเทคโนโลยีทางด้านสังคม (Societal Readiness Level – SRL)

   คำนิยาม ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Tehnology Readiness Level: TRL)


  ระบบบริหารและการติดตามประเมินผลการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
    (ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 


 #เงื่อนไขสำคัญ

 - ต้องเป็นแผนบูรณาการวิจัย (Integrated research program) ทำงานเป็นทีม
 - มุ่งเน้นการทำงานวิจัยแบบบูรณาการระหว่างคณะ/หน่วยงาน/หรือหน่วยอื่นๆที่แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างแผนงานวิจัย
 - มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักเดียวกันโดยลักษณะแผนบูรณาการวิจัยประกอบด้วย ชุดโครงการ (research program)
   หรือโครงการเดี่ยว (research project) ภายใต้แผนบูรณาการไม่ควรน้อยกว่า 3 โครงการ (ชุดโครงการนับเป็นหนึ่งโครงการ ประกอบด้วยโครงการเดี่ยวหรือโครงการย่อยไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
 - ระยะเวลาการเสนอขอไม่ควรเกิน 3 ปี โดยในปีที่ส่งเสนอขอต้องมีรายละเอียดงบประมาณและตัวชี้วัดแยกรายปีให้ชัดเจน

 
 #คุณสมบัติผู้เสนอขอรับทุน ให้เป็นไปตามประกาศสถาบันฯ

 - ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่องการบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินรายได้ หรือจากแหล่งทุนอื่นๆ ฉบับประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2558 (ข้อ 6 หน้า 2)


# นักวิจัยที่จะส่งข้อเสนอการวิจัยต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกระบบ NRMS    https://www.nrms.go.th/ ติดต่อสอบถาม 
สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเเกล้าลาดกระบัง
คุณกรรณิกา สุริยากุล/คุณกาญจนา  จินันทยา
โทรสายในหมายเลข 3856 - 7 ต่อ 29-31
หรือทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือที่ผู้ประสานงานน่วยงานต้นสังกัดผู้เสนอขอ

  
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

   ร่างเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองเป้าหมายที่ 3 (ของ วช.)  กลุ่มวิจัยของสถาบัน (KMITL Research Cluster

      

 

 ข้อมูลจาก วช และ สวทน (ณ วันที่ 30 ส.ค.)

- รวมกรอบวิจัย 2563 (30 สค 61) final 2  วช+สวทน  
- วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก.... บูรณาการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ (ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(30 สค 61) 

- วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก:บูรณาการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ (ดร.ญาดา  มุกกดาพิทักษ์ สวทน..)
- ระบบบริหารและติดตามประเมินผล (ดร.สิริพร พิทยโสภณ สวทน)
- Flowchart (ต้นไม้) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
- การจัดทำคำเสนอของบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2563  
- แนวทางการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วช) 
- กระบวนการจัดทำงบประมาณ (วช) รวม Link ถ่ายทอด  การประชุม เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 (30 สค.63)

 - https://www.facebook.com/nrctofficial/videos/281046906058301/
 - https://www.facebook.com/nrctofficial/videos/1879953725646941/
 - https://www.facebook.com/nrctofficial/videos/257717665079164/

ถ่ายทอดสด การเขียนข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (concept proposal) เพื่อจัดทำแผนบูรณาการงิจัยและนวัตกรรม
โดย ดร.สุนันทา  

 ช่วง 1 https://www.facebook.com/nrctofficial/videos/1808354239218832/
 ช่วง 2 https://www.facebook.com/nrctofficial/videos/2061402850558891/