การสมัครเข้าร่วมโครงการ Innovations For Street Food  หมดเขตการรับสมัคร จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561
>>โครงการ Innovations For Street Food
>>ใบสมัคร  ประเภทอุปกรณ์ เครื่องมือประกอบอาหาร หรือ อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้กับธุรกิจจำหน่ายอาหารริมทาง
>>ใบสมัคร  ประเภทการออกแบบรถเข็น

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
>> นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และ ประชาชนทั่วไป
>> สมัครในามบุคคล และเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 4 คน รวมอาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งโตรงได้ที่ 
ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)
หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 507 0 2579 2288
 
หรือ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่