ขอเรียนเชิญนักวิจัยทุกท่าน สมัครเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility ปีงบประมาณ 2562

 สมัครฟรีไม่มีค่าจ่าย 

 

งบประมาณ

งบประมาณที่ สกอ.สนับสนุน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1.ค่าตอบแทนอาจารย์/นักวิจัย วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท

 2.ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท

 

ระยะเวลาการส่งข้อเสนอโครงการ

 รอบที่ 1 ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561

 รอบที่ 2 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

 

 เอกสารเงื่อนไขข้อเสนอโครงการเพิ่มเติม

 

การจัดส่งเอกสาร

เมื่อจัดเตรียมข้อเสนอโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งมาที่สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง แล้วทางเราจะดำเนินการรวบรวม และจัดส่งเอกสารให้ต่อไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจินตนา หรือ คุณธนนท์ โทร 3857 ต่อ 22

หรือ โทรศัพท์มือถือ 086 825 5420