กรรมการกองทุนดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (สดช.)

กรรมการกองทุนดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (สดช.)

ได้อนุมัติ งบ 1,000 ล้านบาท

เพื่อให้ รพ. ของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยื่นขอรับทุนเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา COVID19 ทั้งในการส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ภายใต้มาตรา 26 (6) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 🌏👩‍🔬
⠀⠀
📌 รายละเอียดตามเว็บไซต์ http://defund.onde.go.th หรือ facebook.com/defundth

📩 ยื่นข้อเสนอวันนี้ – 30 เมษายน 2563


⠀⠀
📞 สอบถามเพิ่มเติม : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง 086-8255420