กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ครั้งที่ 2


📥 ยื่นข้อเสนอโครงการ : 22 มิ.ย. 2563 – 13 ก.ค. 2563
ผ่านระบบ NRIIS : http://www.nriis.nrct.go.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม 👉 http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=3296