บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ปี 2563 แผนงานกลุ่ม BCG ภูมิภาค

K R I S ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ประกาศรับเอกสารข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ Full Proposal ประจำปี 2563

แผนงานกลุ่ม BCG ภูมิภาค (รอบเพิ่มเติม)
กรอบ ล้านนา/อิสาน/ตะวันออก/ด้ามขวาน 4.0

การส่งข้อเสนอโครงการ
– ส่งผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. – 10 ส.ค. 63

เกณฑ์เบื้องต้น
– ดำเนินโครงการ 1 ปี
– งบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท
– เป็นโครงการที่มี TRL ระดับ 4 ขึ้นไป
– มีความพร้อมในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภาคเอกชน / ภาคประชาชน / วิสาหกิจชุมชน

รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=4299

note:
โมเดลเศรษฐกิจใหม่ “BCG Model” คือ
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)