ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนวิจัยกองทุนวิจัย สจล.

สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ (KRIS)

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนวิจัยกองทุนวิจัย สจล.


 ปิดรับ 17 มิถุนายน 2565  

 

  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์ประกาศรับทุน

และแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ได้ทางเว็บไซต์สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ

 https://kris.kmitl.ac.th/research-administration/funding/

และส่งข้อเสนอโครงการผ่านทางระบบ e-office 

ทุนพัฒนานักวิจัย 

งบประมาณสนับสนุน : โครงการละไม่เกิน 450,000 บาท

ระยะเวลา : ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

 

 

 

 ทุนพัฒนางานวิจัยประยุกต์ 

งบประมาณสนับสนุน : โครงการละไม่เกิน 500,000 บาท

ระยะเวลา : ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

 

 

ทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท 

งบประมาณสนับสนุน : โครงการละไม่เกิน 150,000 บาท

(ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 120,000 บาท และค่าวัสดุการวิจัยไม่เกิน 30,000 บาท)

ระยะเวลา : ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

________________________________________________________________________

#KMITL #KRISFIGHT  #KMITLFIGHT