สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

ประกาศเปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน

แพลตฟอร์ม 3 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในประเทศ
โปรแกรม : ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ
ภายใต้กรอบวิจัย :
1.การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2. การวิจัยเพื่อการแปรรูป เพิ่มมูลค่า และสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์เศรษฐกิจ
3. การวิจัยนโยบายและกฎหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย : ผ่านระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/)
เปิดรับข้อเสนอโครงการ 18 ม.ค. 64 – 5 มี.ค.64
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7361


Agricultural Research Development Agency (Public Organization) or ARDA
is announcing the annual research proposal submissions for the fiscal year of 2022
for livestock to build competitiveness research proposals.

Platform 3: researching and creating innovation to increase competitiveness capacity along with raising the level of self-sufficiency at the domestic level
Program: increasing the level of competitiveness capacity and establishing the economic foundation for self-sufficiency at the national level
Research frameworks:
1. Research and development for increasing production efficiency
2. Research for processing, adding value, and creating valuable livestock products
3. Policy and legal research for increasing competitiveness
Research proposal submissions are available from January 18, 2021, to March 5, 2021.
For those who are interested in submitting the research proposal, you can submit through the NRIIS system (http://nriis.nrct.go.th/) and download documents or read more details at https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7361