สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

ประกาศเปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนงานวิจัยน้ำเพื่อการเกษตร

แพลตฟอร์ม 2 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายสังคม
โปรแกรม P7 : แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และการเกษตร
ภายใต้กรอบวิจัย :
1. การบริหารจัดการน้ำต้นทุน และระบบการจัดสรรน้ำ
2. การบริหารจัดการน้ำภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพและผลผลิตทางการเกษตร
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย : ผ่านระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/)
เปิดรับข้อเสนอโครงการ 18 ม.ค. 64 – 5 มี.ค.64
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7362

Agricultural Research Development Agency (Public Organization) or ARDA
is announcing the annual research proposal submissions for the fiscal year of 2022
for agricultural water research proposal.

Platform 2: researching and creating innovation to serve social challenges
Program P7: Solve challenges and enhance sustainable development of natural resources.
Research frameworks:
1. Water budget management and water allocation system
2. Agricultural water management to increase agricultural potential and productivity
Research proposal submissions are available from January 18, 2021, to March 5, 2021.
For those who are interested in submitting the research proposal, you can submit through the NRIIS system (http://nriis.nrct.go.th/)
and download documents or read more details at https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7362