การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

อย่าลืมเข้าอบรมกันนะคะ

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น.

สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ (KRIS) ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT)

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น.
รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และ สจล. ที่มุ่งมั่นจะพัฒนาเทคโนโลยีกราฟีนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

อีกหนึ่งความสำเร็จของผลงานวิจัย สจล.
กับการถ่ายทอดเทคโนโลยี “เครื่องผลิตรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ระดับอุตสาหกรรม”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

สำหรับบุคลากรของสถาบันฯ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา

สจล. ร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน

รศ. ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี สจล. ลงพื้นที่ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และชุมชนวังทอง จังหวัดสระแก้ว

Human Research Ethics “in a New and Challenging Era 2021”

ณ ห้องประชุม มงกุฏเวช ชั้น 4 อาคารพระมงกุฏเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏ

ส่งมอบนวัตกรรมให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อีกหนึ่งความภาคภูมิในของ ศูนย์นวัตกรรม สจล. สู้ COVID-19

สจล.ร่วมโชว์นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการทหาร

“โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาต้นแบบแผ่นเกราะป้องกันแรงระเบิดด้วยวัสดุผสม #กราฟีนออกไซด์ ขึ้นรูปโดยใช้เทคนิคการพิมพ์ 3 มิติ”

สัมมนา “เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข”

ร้างความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ความรู้ ความเข้าใจทางการแพทย์