ขั้นตอนการดำเนินการ

  • Google form ที่ใช้กรอกข้อมูลยื่นขอรับรองมาตรฐานการดำเนินการต่อสัตว์ฯ                https://bit.ly/3QVwABG

  • ขั้นตอนการยื่นของใช้สัตว์ / ซากสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

 

  • ขั้นตอนการขอใช้สัตว์เพื่อการเรียนการสอน หรือโครงการที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

  •  ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

    https://bit.ly/3HZCUnD

  • หลักเกณฑ์การพิจารณา และกำกับดูแลโครงการที่มีการใช้สัตว์ฯ

    https://bit.ly/3NvtUb8

นักวิจัยสามารถตรวจสอบสถานะของโครงการ
ที่ยื่นขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ได้ทาง

ตรวจสอบสถานะโครงการ

https://bit.ly/3QRnG8o


(เข้าด้วยอีเมลสถาบัน @kmitl.ac.th)

คุณวนิชยา  ปิยะกุล (เกด)


เบอร์โทร : 086-8255420 / 085-3820960

02-3298212 สายใน 3856, 3857

E-mail : kris.ethic@kmitl.ac.th