ทุนพัฒนางานวิจัยประยุกต์ (SDGs)

กองทุนวิจัย สจล. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ‘ทุนพัฒนางานวิจัยประยุกต์ (SDGs)’ เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 60 ปี การสถาปนาสถาบันฯ

ชื่อทุน ทุนพัฒนางานวิจัยประยุกต์ (SDGs)
แหล่งทุน กองทุนวิจัย สจล.
ปีงบประมาณ 2563
กรอบวิจัย ต้องตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
มุ่งเน้น 3 ด้าน ดังนี้
1. การศึกษาดี (go good education)
2. สิ่งแวดล้อมดี (go green)
3. สุขภาพดี (go healthy)
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ 23 ธันวาคม 2562
วันที่ปิดรับข้อเสนอ 20 มกราคม 2563
กรอบงบประมาณ พิจารณาตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับเป้าหมายโครงการวิจัย
การส่งข้อเสนอโครงการ ส่งข้อเสนอโครงการผ่านสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ โดย
1. กรอกแบบฟอร์ม concept proposal (ms word)
แบบฟอร์ม Concept Proposal – ทุนพัฒนางานวิจัยประยุกต์ (SDGs) (download)
2. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ (click)
พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการใน google form
***ไม่ต้องส่ง hard copy
ระยะเวลาดำเนินการวิจัย โครงการวิจัยเสร็จสิ้นภายใน 31 กรกฏาคม 2563
การพิจารณาโครงการ อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการ
ประกาศผล อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการ
ผลผลิต ผลงานวิจัยนวัตกรรมสามารถนำมาใช้ได้จริงในสถาบันหรือแก้ปัญหาของสถาบันได้

 

Link ที่เกี่ยวข้อง 

 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน https://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/
 เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (ฉบับเต็ม) (download)