Showing 1-15 of 89 results

Startup Innovative Business Brotherhood (SiBB2020)

โครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ Startup Innovative Business Brotherhood (SiBB2020)
🔔  ขยายเวลารับสมัครจาก วันที่ 15 มีนาคม เป็นวันที่ 25 มีนาคม 2563  🔔

กองทุนวิจัย สจล. เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท

กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถอุทิศเวลาและทุ่มเทให้แก่การศึกษาวิจัยได้อย่างเต็มศักยภาพ นำมาซึ่งการเพิ่มผลงานวิจัยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

Master Key of good education, good environment and good health

ภาพบรรยากาศงานเสวนาโดยคุณวันชัย ผโลทัยถเกิง Master Key of good education, good environment and good health
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 63 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมหางนกยูง ชั้น 5 สำนักงานหอสมุดกลาง สจล.

บพข. ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ปี 2563  แผนงานการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (Technology Localization) 

ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ปี 2563 แผนงานการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (Technology Localization) 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย์”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย์” สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2563 ——————————————————  

Research and Innovation United

นิทรรศการ Research and Innovations United ได้รับความร่วมมือจาก 3 พระจอมเกล้าฯ และอีก 9 มทร. ร่วมจัดแสดงผลงานด้านงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ตอบโจทบ์ความต้องการของประชาชน อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัย และอาจารย์ ที่มีความรู้ความสามารถ งานนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก นิทรรศการจัดขึ้นภายในงานสัมมนา “ทิศทางมหาวิทยาลัยมุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา” เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

FaSAC ในงานวันมหกรรมอาชีพ 2563

พระจอมเกล้าลาดกระบังส่งผลงาน อุปกรณ์ IoT สำหรับตรวจสอบสุขภาพของต้นไม้ที่ปลูกได้อย่างง่าย ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางด้าน Smart farming เข้าร่วมจัดแสดง ในงานวันมหกรรมอาชีพ 2563 ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563⠀⠀