Showing 16-23 of 23 results

อบรมการใช้โปรแกรม SciVal เพื่อการวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องอินเทอร์เน็ต 1 สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย์”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย์” สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2563 ——————————————————