เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

โครงสร้าง

ภารกิจหลัก

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

ประกาศค่าตอบแทนผู้ประเมินโครงการวิจัย (งานมาตราฐานจริยธรรมการวิจัย)

คณะกรรมการ

นโยบายและกฎหมาย

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ BELMONT REPORT

สามารถ อบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แบบOnline เพื่อใช้ในการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
โดย 
(สามารถนำมาใช้ในการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้)

ได้ที่

 1. อบรมหลักจริยธรรม ของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ elearning necast
  https://elearning-necast.nrct.go.th/
 2. CITI program (ซิติ โปรแกรม) เป็นการอบรม GCP training ของ University of Miami
       
  https://about.citiprogram.org/en/course/gcp-ich-refresher/
 3. PHRP course (เฟรป) เป็นการอบรมแบบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์พื้นฐาน ของหน่วยงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของฟิลิปปินส์ เนื้อหาเหมือนกับโปรแกรม LMS ของ วช.
       https://phrptraining.com/
 4. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
       
  https://www.rama.mahidol.ac.th/research/ethics/e-learning_
 5. โปรแกรมออนไลน์สำหรับอบรมด้านการปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) ประกอบด้วยเนื้อหาครอบคลุมการวิจัยด้านต่าง ๆ ได้แก่ Good Laboratory Practice (GLP), Animal Care and Use (ACU), Biosafety and Biosecurity (BSS), Good Clinical Practice (GCP), Information Privacy and Security (IPS), Responsible Conduct of Research  (RCR), Conflicts of  Interest (COI), Human Subjects Research (HSR)  เป็นต้น
      https://gcp.nidatraining.org
 6. หลักสูตรนานาชาติ NDAT CTN เป็นหลักสูตรที่เตรียมนักวิจัยที่เน้นการทำวิจัยในแบบ RCT ตามหลักการ ICH GCP และกฎระเบียบของ the Code of Federal Regulations (CFR) สำหรับการวิจัยทางคลินิกในสหรัฐฯ  Protecting Human Research Participants;  PHRP course
  http://phrp.nihtraining.com/