รู้จัก ITAP

พันธกิจ

  • พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น มีนวัตกรรม และส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้น
  • สนับสนุนการทำธุรกิจในรูปเครือข่ายวิสาหกิจ (Industrial Cluster) โดยเชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถาบันการศึกษา วิจัย และหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  • สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการนำผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจากทั้งในและต่างประเทศ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ มาก่อให้เกิดกระบวนการผลิต หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด

วัตถุประสงค์

“กระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้มีการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”

สามารถสรุปเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้

  • ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  • สนับสนุนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  • สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในระดับประเทศเพื่อเป็นแหล่งยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ
  • ส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญไทยเป็นผู้วางรากฐานเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  • ผลักดันให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้มีการติดต่อกับต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาเทคโนโลยี