การเสนอของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ 2563–2564

ปีงบประมาณ 2563

เริ่มรับข้อเสนอโครงการ Flagship ผ่านระบบ NRMS
ตั้งแต่ 1-31 ธ.ค. 62 

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563

รายการโครงการ Flagship

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานสำคัญ (Flagship) ปี 2563 (download)
***นักวิจัยสามารถศึกษา วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานสำคัญ (Flagship) เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องและตอบโจทย์
FAQ การใช้งานระบบและการส่งข้อเสนอโครงการในระบบ NRMSรูปแบบ proposal ในระบบ NRMS (flagship 63)
รูปแบบ proposal ในระบบ NRMS (flagship 63)

 

กรอบและโจทย์วิจัยแผนงานสำคัญ (Flagship) ที่ประกาศแล้ว
***การประกาศโจทย์และช่วงเวลาการรับข้อเสนอจากนักวิจัยหรือหน่วยงานให้ติดตามจาก Website ของ PMU ที่รับผิดชอบ แผนงานนั้นๆ
FS 1 – Industrial postdocs (download)
FS 3 – Quantum Research (download)
FS 5 – Frontier Research Seed Fund (download)
FS 6 – Social and humanity Frontier Research (download)
FS 16 – BCG in Action (download)
FS 17 – BCG เฉพาะ Genomics (download)

Link หน่วยงาน PMU : Program Management Unit
ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานจัดการทุนวิจัย ติดตามและประเมินผลงานวิจัย ประกอบด้วย

 1. วช. (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)
 2. NIA (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
 3. สวก. (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน)
 4. สวรส. (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข)

และ 3 หน่วยบริหารและจัดการทุนน้องใหม่ ภายใต้สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

 1. PMU “A” มาจาก Area -based หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
 2. PMU “B” มาจาก Brain Power, manpower หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย
  และสร้างนวัตกรรม (บพค.)
 3. PMU “C” มาจาก Competitiveness หรือ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

***(ปิดรับแล้ว)*** ปีงบประมาณ 2564 ***(ปิดรับแล้ว)***

PMU เปิดรับข้อเสนอโครงการ concept proposal ผ่านระบบ NRMS
ระหว่างวันที่ 16 – 30 พ.ย. 2562

***ขอให้นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 28 พ.ย. เนื่องจากสำนักบริหารงานวิจัยฯ ต้องตรวจสอบและยืนยันโครงการในระบบภายในวันที่ 30 พ.ย.***

ทุนที่เปิดรับขณะนี้

1. Strategic Fund  ต้องเป็นการทำวิจัยที่เน้นตอบยุทธศาสตร์และแผน ววน. ของประเทศ (4 Platforms 16 Programs)

***สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการจัดทำแผนงาน

 1. แผนงานต้องตอบโจทย์ OKR
 2. ระบุประโยชน์และ stakeholders ให้ชัดเจน
 3. มีความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานเอกชน (in cash, in kind) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของแผนงาน
 4. การของบประมาณ ต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ มีการติดตามเพื่อให้ชุมชนหรือ stakeholders สามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตโครงการได้สูงสุดหลังจากดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วมีการดำเนินงานอย่างยั่งยืน
 1. หัวหน้าแผนงานต้องมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง และ/หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
 2. มาตรฐานการวิจัย

2. Fundamental Fund Basic Research Fund (Blue Sky)

สนับสนุนทุนแก่โครงการงานวิจัยพื้นฐาน และสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยและการบริหารงานวิจัยของสถาบันความรู้และสถาบันวิจัย

Link ที่เกี่ยวข้อง
1. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ สำหรับส่งข้อเสนอการวิจัย
2.ประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Concept Proposal) และกรอบการวิจัย
*กรุณาอ่านประกาศและกรอบการวิจัยอย่างละเอียด เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องและตอบโจทย์
3.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 1. (ร่าง) เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results: OKR) สำหรับ พ.ศ. 2563-2565
 2. นโยบายยุทธศาสตร์อววน. 2563 – 2570 และแผนด้าน ววน. พ.ศ. 2563-2564
 3. แนวทางการเสนอของบประมาณงบประมาณด้าน ววน ประจำปี 2564 (PPT)
 4. คู่มือการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย Concept Proposal ปีงบประมาณ 2564 ในระบบ NRMS
 5. แบบฟอร์ม Concept Proposal *การส่งข้อเสนอโครงการจะเป็นในลักษณะการกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบโดยไม่ต้องส่ง hardcopy