การเสนอของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ 2563–2564

ปีงบประมาณ 2563

PMU เปิดรับข้อเสนอโครงการ Flagship ผ่านระบบ NRMS
ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธ.ค. 62 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563 (link)
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานสำคัญ (Flagship) ปี 2563 (download)
***นักวิจัยสามารถศึกษา วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานสำคัญ (Flagship) เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องและตอบโจทย์
FAQ การใช้งานระบบและการส่งข้อเสนอโครงการในระบบ NRMS (download)
รูปแบบ proposal ในระบบ NRMS (flagship 63) (download)
แบบฟอร์มเสนอโครงการ 63 แบบฟอร์มกลาง.docx (download)

กรอบและโจทย์วิจัยแผนงานสำคัญ (Flagship) ที่ประกาศแล้ว

***การประกาศโจทย์และช่วงเวลาการรับข้อเสนอจากนักวิจัยหรือหน่วยงานให้ติดตามจาก Website ของ PMU ที่รับผิดชอบแผนงานนั้นๆ
◊ บพค.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย Flagship ปี 2563
FS1 – Industrial-postdoc (download)
FS3 – Quantum-Research (download)
FS4 – Space-science-and-engineering (download)
FS5 – Frontier-Research-Seed-Fund (download)
FS6 – Social-and-humanity-frontier-research (download)

วช.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย Flagship ปี 2563 (download)
FS 7 – Zero Waste Thailand
FS 8 – PM 2.5
FS 9 – Water security
FS 10 – Thailand Ageing Society
FS 11 – Open Society – Social Change
FS 12 – ความปลอดภัยทางถนน

บพข.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย Flagship ปี 2563 (download)
FS 16 – BCG in Action

สวรส.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย Flagship (Genomics) ปี 2563 (download)
FS 17 – BCG เฉพาะ Genomics

◊ บพท.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย Flagship ปี 2563 ***ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRMS ภายใน 20 ม.ค. 63
FS20 – ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (download)
FS21 – มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ (download)
FS22 – พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา (download)

Link หน่วยงาน PMU : Program Management Unit

ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานจัดการทุนวิจัย ติดตามและประเมินผลงานวิจัย ประกอบด้วย

  1. วช. (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)
  2. NIA (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
  3. สวก. (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน)
  4. สวรส. (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข)
   และ 3 หน่วยบริหารและจัดการทุนน้องใหม่ ภายใต้สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
  5. PMU “A” มาจาก Area -based หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
  6. PMU “B” มาจาก Brain Power, manpower หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย
   และสร้างนวัตกรรม (บพค.)
  7. PMU “C” มาจาก Competitiveness หรือ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

 ขั้นตอนการดำเนินงาน

  1. นักวิจัยศึกษากรอบวิจัยและพัฒนาข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และโจทย์วิจัย
  2. นักวิจัยส่งข้อเสนอฯ และยืนยันการส่งข้อเสนอฯ ในระบบ NRMS โดยไม่ต้องส่ง hardcopy (กรอกข้อมูลเข้าระบบ)
  3. สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ รับรองโครงการของสถาบันในระบบ NRMS

สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการจัดทำแผนงาน

  1. ข้อเสนอฯ ต้องมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องตามแนวทางประกาศทุนและโจทย์วิจัย (ควรอ่านประกาศอย่างละเอียด บางแผนงานอาจมีกำหนดเกณฑ์เป็นพิเศษเช่น กำหนดระดับ TRL ซึ่งต้องพัฒนาข้อเสนอฯ ให้เป็นตามระดับ TRL ที่กำหนด)
  2. ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือเชิงวิชาการ
  3. ความคุ้มค่า ความชัดเจน ของimpact ที่จะเกิดกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
  4. ความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ เอกชน หรือชุมชน (in cash, in kind)เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของแผนงาน
  5. งบประมาณเหมาะสมกับการดำเนินโครงการ

***************************************************************************************************************************

***(ปิดรับแล้ว)*** ปีงบประมาณ 2564 ***(ปิดรับแล้ว)***

PMU เปิดรับข้อเสนอโครงการ concept proposal ผ่านระบบ NRMS
ระหว่างวันที่ 16 – 30 พ.ย. 2562

***ขอให้นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 28 พ.ย. เนื่องจากสำนักบริหารงานวิจัยฯ ต้องตรวจสอบและยืนยันโครงการในระบบภายในวันที่ 30 พ.ย.***

ทุนที่เปิดรับขณะนี้

1. Strategic Fund  ต้องเป็นการทำวิจัยที่เน้นตอบยุทธศาสตร์และแผน ววน. ของประเทศ (4 Platforms 16 Programs)

***สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการจัดทำแผนงาน

 1. แผนงานต้องตอบโจทย์ OKR
 2. ระบุประโยชน์และ stakeholders ให้ชัดเจน
 3. มีความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานเอกชน (in cash, in kind) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของแผนงาน
 4. การของบประมาณ ต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ มีการติดตามเพื่อให้ชุมชนหรือ stakeholders สามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตโครงการได้สูงสุดหลังจากดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วมีการดำเนินงานอย่างยั่งยืน
 1. หัวหน้าแผนงานต้องมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง และ/หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
 2. มาตรฐานการวิจัย

2. Fundamental Fund Basic Research Fund (Blue Sky)

สนับสนุนทุนแก่โครงการงานวิจัยพื้นฐาน และสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยและการบริหารงานวิจัยของสถาบันความรู้และสถาบันวิจัย

Link ที่เกี่ยวข้อง
1. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ สำหรับส่งข้อเสนอการวิจัย
2.ประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Concept Proposal) และกรอบการวิจัย
*กรุณาอ่านประกาศและกรอบการวิจัยอย่างละเอียด เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องและตอบโจทย์
3.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 1. (ร่าง) เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results: OKR) สำหรับ พ.ศ. 2563-2565
 2. นโยบายยุทธศาสตร์อววน. 2563 – 2570 และแผนด้าน ววน. พ.ศ. 2563-2564
 3. แนวทางการเสนอของบประมาณงบประมาณด้าน ววน ประจำปี 2564 (PPT)
 4. คู่มือการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย Concept Proposal ปีงบประมาณ 2564 ในระบบ NRMS
 5. แบบฟอร์ม Concept Proposal *การส่งข้อเสนอโครงการจะเป็นในลักษณะการกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบโดยไม่ต้องส่ง hardcopy