พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช 2542 

 

  • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง พันธุ์พืชชึ้นทะเบียน 2518 som/TIG1-7 (doa.go.th)
  • กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตเก็บ จัดหาหรือรวบรวมพันธุ์พืชนื้ เมืองทั่วไปหรือพันธุ์พืชป่า เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า
    และการทําข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๓     (ไฟล์-PDF)
  • ประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่อง กําหนดแบบคําขออนุญาต และแบบข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์จากการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป หรือพันธุ์พืชป่า เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ. ๒๕๕๕ (ไฟล์-PDF)
  • ขั้นตอนการขออนุญาต การอนุญาต และการทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ในการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปหรือพันธุ์พืชป่า เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา วิจัย หรือทดลอง ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (ไฟล์-PDF)
  • ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองท่ัวไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๗ (ไฟล์ – PDF)
  • ขั้นตอนการแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปหรือพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประโยชน์ในทางการค้า ตามมาตรา53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (ไฟล์ – PDF)

มาตรา 52

มาตรา 53


ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช

ขั้นตอนการจดทะเบียน คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่

** เอกสารที่ “นักวิจัย” ต้องยื่น ม.52 และ ม.53 **

 

การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่

  • ร.พ.1

การจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่

  • แบบคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ค.พ.1 ค.พ. 1/1 ค.พ. 1/2 คพ. 1/3 (ขอที่เจ้าหน้าที่ KRIS)

มาตรา 52 จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่

คุณวีรชัย พงษ์กิตติพันธ์ (เก็ต)

เบอร์โทร : 086-8255420 / 085-3820960

02-3298212 สายใน 3856, 3857

E-mail : kris.ethic@kmitl.ac.th

มาตรา 53 พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน

คุณวนิชยา  ปิยะกุล (เกด)

เบอร์โทร : 086-8255420 / 085-3820960

02-3298212 สายใน 3856, 3857

E-mail : kris.ethic@kmitl.ac.th