** เอกสารที่ “นักวิจัย” ต้องยื่น ม.52 และ ม.53 **

  • แบบคำขออนุญาต (ค.พ.9)
  • บัญชีแสดงรายการพันธุ์พืช (ค.พ.10)
  • โครงการวิจัย
  • แผนที่ตั้งของสถานที่ทำการวิจัยและแผนที่ตั้งสถานที่เก็บรวบรวมพืช

สอบถามเพิ่มเติม:

สุวพิชญ์ อมรชินวิวัฒน์
เบอร์โทร: 02-3298212 สายใน 3856-7
email: suvapid.am@kmitl.ac.th