พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช 2542 

 

  • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง พันธุ์พืชชึ้นทะเบียน 2518 som/TIG1-7 (doa.go.th)

มาตรา 52

มาตรา 53


ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช

ขั้นตอนการจดทะเบียน คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่

** เอกสารที่ “นักวิจัย” ต้องยื่น ม.52 และ ม.53 **

 

การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่

  • ร.พ.1

การจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่

  • แบบคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ค.พ.1 ค.พ. 1/1 ค.พ. 1/2 คพ. 1/3 (ขอที่เจ้าหน้าที่ KRIS)

คุณวนิชยา  ปิยะกุล (เกด)


เบอร์โทร : 086-8255420 / 085-3820960

02-3298212 สายใน 3856, 3857

E-mail : kris.ethic@kmitl.ac.th