ประเภททุนวิจัยส่งเสริมส่วนงานวิชาการ

ประเภททุนวิจัยส่งเสริมส่วนงานวิชาการ

  • ปฎิทินการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ปี 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภททุนวิจัยเชิงวิชาการ

***ส่งข้อเสนอโครงการทางอีเมล research@kmitl.ac.th หรือระบบ e-office (รับไฟล์เท่านั้น ไม่รับ hard copy)
tel.086-825-5420, 085-382-0960

ทุนวิจัยเริ่มต้นสำหรับอาจารย์ใหม่ (เปิดรับ)

งบประมาณไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ระยะเวลา 1 ปี (สำหรับอาจารย์ใหม่บรรจุไม่เกิน 2 ปี)

ทุนพัฒนานักวิจัย (ปิดรับ)

งบประมาณไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี ระยะเวลา 2 ปี

ทุนเครือข่ายวิจัย (ปิดรับ)

งบประมาณไม่เกิน 3,000,000 บาท ใน ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

ประเภททุนส่งเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตร์สถาบัน

***ส่งข้อเสนอโครงการทางอีเมล research@kmitl.ac.th หรือระบบ e-office (รับไฟล์เท่านั้น ไม่รับ hard copy) tel.086-825-5420, 085-382-0960

ทุนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (ปิดรับ)

ทุนพัฒนางานวิจัยประยุกต์ (ปิดรับ)

ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา สอดคล้องความต้องการของสถาบัน ชุมชน (เปิดรับตลอด)

ทุนพัฒนางานวิจัยประยุกต์ (SDGs) (ยังไม่เปิด)

ทุนวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ (ปิดรับ)

งบประมาณกองทุนวิจัยและจากภาคอุตสาหกรรมอย่างละน้อย 50%

ทุนวิจัยภายใต้บันทึกและความร่วมมือ (ปิดรับ)

ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี สำหรับโครงการวิจัยภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ

ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา (ปิดรับ)

ปริญญาโท – ระยะเวลา 2 ปี, ปริญญาเอก – ระยะเวลา 3 ปี
ค่าใช้จ่ายการวิจัย ปีละ 30,000 บาท, ค่าธรรมเนียมการศึกษา (จ่ายตามจริง), ค่าตอบแทนอ.ที่ปรึกษา

ทุนศาสตราจารย์วิจัย (ปิดรับ)

งบประมาณไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
หัวหน้าโครงการเป็นศาสตราจารย์

ทุนเมธีวิจัยอาคันตุกะ (ปิดรับ)

ทุนสร้างสรรค์ศิลปะ (ปิดรับ)

ทุนวิจัยมุ่งเป้า สจล. (ปิดรับ)

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก - Postdoc grant (ปิดรับ)

การสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ปิดรับ)

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ (ปิดรับ)

Academic Melting Pot (AMP) (เปิดรับตามกำหนดการของ OIA)

ทุนปริญญาเอก - KMITL Doctoral Scholarship (เปิดรับตามกำหนดการของ HR)

ทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท (ปิดรับ)

งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

คลังคำศัพท์ในระบบ ววน.

อว.= กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ววน. = วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สกสว. = สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กสว. = คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประเภททุนวิจัย งบประมาณด้าน ววน.


มิติงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขั้นตอนการยื่นคำของบประมาณด้าน ววน.

หน่วยงาน PMU : Program Management Unit และโปรแกรมที่รับผิดชอบ

PMU ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานจัดการทุนวิจัย ติดตามและประเมินผลงานวิจัย ประกอบด้วย

  1. วช. (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)
  2. NIA (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
  3. สวก. (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน)
  4. สวรส. (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข)
    นอกจากนี้ยังมี 3 ก่อตั้งใหม่ ที่ดำเนินการภายใต้ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้แก่
  5. พีเอ็มยู “A” มาจาก Area -based หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 
  6. พีเอ็มยู “B” มาจากBrain Power, manpower หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.)
  7. พีเอ็มยู “C” มาจากCompetitiveness หรือ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

Link ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Flagship

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานสำคัญ (Flagship) ปี 2563 (download)

กรอบและโจทย์วิจัยแผนงานสำคัญ (Flagship) ปี 2563

การจ่ายค่าตอบแทนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

โปรดตรวจสอบรายชื่อวารสารของท่านอยู่ในฐาน Web of Science หรือไม่ ก่อนยื่น https://shorturl.asia/NFLMK

เงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (ฉบับใหม่)

เงินรางวัลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

เงินรางวัลอ้างอิงบทความวิจัยในวารสาร KMITL Science and Technology Journal

ค่าตอบแทนนักวิจัย สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (ยกเลิกประกาศ)

เงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ยกเลิกประกาศ)

โปรดตรวจสอบรายชื่อวารสาร /การประชุมวิชาการ ที่ผ่านสภาวิชาการ ก่อน ยื่น

เงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น หรือผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ (ยกเลิกประกาศ)

เอกสารประกอบการดำเนินงาน

(แหล่งทุน กองทุนวิจัย สจล./ทุนวิจัยส่งเสริมส่วนงานวิชาการ/งบประมาณแผ่นดิน)

แบบฟอร์มในการดำเนินงานวิจัย

แบบฟอร์มสำหรับผู้รับทุนวิจัย

Research_KRIS-001 แบบเสนอโครงการวิจัย
แบบเสนอโครงการวิจัย-TH  / แบบเสนอโครงการวิจัย-ENG
Research_KRIS-003 สัญญารับทุนวิจัย
Research_KRIS-004 ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน (excel)
Research_KRIS-005 แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย
Research_KRIS-006 แบบรายงานการใช้จ่ายเงิน
แบบรายงานการใช้จ่ายเงิน (excel)
Research_KRIS-007 แบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
Research_KRIS-008 แบบรายงานผลผลิตโครงการวิจัย
Research_KRIS-009 แบบขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย
Research_KRIS-011 หนังสือขอส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
Research_KRIS-012 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน/ลาออก/โอนย้าย
Research_KRIS-013 หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดซื้อครุภัณฑ์ (1 100,000)
Research_KRIS-014 หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดซื้อครุภัณฑ์ (100,001 500,000)
Research_KRIS-015 หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดซื้อครุภัณฑ์ (500,001 – … )
Research_KRIS-016 แบบแสดงรายละเอียดครุภัณฑ์
Research_KRIS-017 หนังสือส่งมอบครุภัณฑ์การวิจัย (หลังเสร็จสิ้นโครงการ)
Research_KRIS-022 แบบขอรับรองการเปิดบัญชีโครงการวิจัย

ประเภทุนวิจัย

ทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

ทุนวิจัยศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (สวก.)