ประเภททุนส่งเสริมส่วนงานวิชาการ (เงินรายได้)

ประเภททุนวิจัยเชิงวิชาการ

ทุนวิจัยเริ่มต้นสำหรับอาจารย์ใหม่

งบประมาณไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ระยะเวลา 1 ปี (สำหรับอาจารย์ใหม่บรรจุไม่เกิน 2 ปี)

คลิกยื่นข้อเสนอออนไลน์ที่นี่: https://forms.gle/533CNGer6KuPnnVh6 (ใช้ อีเมล์สถาบันในการสมัคร)

ทุนพัฒนานักวิจัย

งบประมาณไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี ระยะเวลา 2 ปี

คลิกยื่นข้อเสนอออนไลน์ที่นี้: https://forms.gle/7WYBTR8aY14ceSwJA

ทุนเครือข่ายวิจัย

งบประมาณไม่เกิน 3,000,000 บาท ใน ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

คลิกยื่นข้อเสนอออนไลน์ที่นี้: << ปิดรับแล้ว>>

ประเภททุนส่งเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตร์สถาบัน

ทุนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ทุนพัฒนางานวิจัยประยุกต์

ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา สอดคล้องความต้องการของสถาบัน ชุมชน

ทุนพัฒนางานวิจัยประยุกต์ (SDGs)

ทุนวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

งบประมาณกองทุนวิจัยและจากภาคอุตสาหกรรมอย่างละน้อย 50%

คลิกยื่นข้อเสนอออนไลน์ที่นี้  <<  ปิดรับแล้ว>>

ทุนวิจัยภายใต้บันทึกและความร่วมมือ

ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี สำหรับโครงการวิจัยภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ

ทุนวิจัยนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท – ระยะเวลา 2 ปี, ปริญญาเอก – ระยะเวลา 3 ปี
ค่าใช้จ่ายการวิจัย ปีละ 30,000 บาท, ค่าธรรมเนียมการศึกษา (จ่ายตามจริง), ค่าตอบแทนอ.ที่ปรึกษา

ทุนศาสตราจารย์วิจัย

งบประมาณไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
หัวหน้าโครงการเป็นศาสตราจารย์

ทุนเมธีวิจัยอาคันตุกะ (Visiting Research Scholar)

ค่าตอบแทน 50,000 บาทต่อเดือน, ค่าตั๋วเครื่องบิน

ทุนสร้างสรรค์ศิลปะ

ทุนวิจัยมุ่งเป้า สจล.

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoc grant)

การสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ

ค่าสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

เงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

โปรดตรวจสอบรายชื่อวารสาร /การประชุมวิชาการ ที่ผ่านสภาวิชาการ ก่อน ยื่น

เงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น หรือผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ

เงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (ฉบับใหม่)

เงินรางวัลอ้างอิงบทความวิจัยในวารสาร KMITL Science and Technology Journal

เงินรางวัลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

ค่าตอบแทนนักวิจัย สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

เอกสารประกอบการดำเนินงาน

งบวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน (งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) และ อพ-สธ.

งบประมาณแผ่นดิน

อพ-สธ.

  • แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานโครงการวิจัยภายใต้โครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ 2561
  • ดาวน์โหลดแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย อพสธ 60-61

*กรณีโครงการวิจัยภายใต้ อพ-สธ นักวิจัยต้องรายงานตามแบบรายงานของ อพ-สธ และแหล่งเงินทุนที่ได้รับ

กองทุนวิจัยสถาบัน