ทุนวิจัยภายใน

ประเภททุนวิจัยกองทุนวิจัยสถาบัน

ทุนวิจัยส่งเสริมส่วนงานวิชาการ

เงินรางวัลและทุนวิจัยเริ่มต้นสำหรับอาจารย์ใหม่

ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาของผู้ช่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (ทุนป.โท)

ทุนพัฒนางานวิจัยประยุกต์

ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา สอดคล้องความต้องการของสถาบัน ชุมชน

ทุนพัฒนางานวิจัยประยุกต์ - โครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ตามนโยบายของสถาบันฯ ภายใต้หัวข้อ The World Master of Innovation มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จัดทำโครงงานโดยมุ่งเน้นผลงานด้านนวัตกรรม โดยจะดำเนินการภายใต้โครงการวิจัยผ่านกองทุนวิจัยสถาบันฯ

รายละเอียดการจัดทำข้อเสนอโครงการ

  • ควรจัดทำเป็นโครงการใหญ่ในภาพรวมของคณะ/ภาควิชา/สาขา/หลักสูตร/รายวิชา ตามความเหมาะสมเพื่อให้การบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณมีความคล่องตัว
  • ขอให้ส่วนงานวิชาการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกโครงการฯ แล้วนำส่งข้อเสนอโครงการมายังสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ
  • ผลผลิตของโครงการต้องเป็นชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์ โมเดล หรือรูปแบบอื่นใดที่สามารถนำไปจัดแสดง/นำเสนอได้ และ ต้องไม่ใช่เป็นเพียงแค่ไอเดีย
  • ผลงานต้องพร้อมจัดแสดงในงาน KMITL Expo วันที่ 25-26 เมษายน 2566
  • แบบฟอร์ม proposal (วันที่ upload แบบฟอร์ม : 17/10/65)
  • แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์ (โครงงาน นศ.ปี 1) (วันที่ upload แบบฟอร์ม : 12/05/66)

Academic Melting Pot (AMP)

ทุนเครือข่ายวิจัย

งบประมาณไม่เกิน 3,000,000 บาท ใน ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

ทุนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ทุนวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

งบประมาณกองทุนวิจัยและจากภาคอุตสาหกรรมอย่างละน้อย 50%

ทุนสร้างสรรค์ศิลปะ

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก - Postdoc grant

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ

ทุนปริญญาเอก - KMITL Doctoral Scholarship

ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา (ปิดรับ)

ปริญญาโท – ระยะเวลา 2 ปี, ปริญญาเอก – ระยะเวลา 3 ปี
ค่าใช้จ่ายการวิจัย ปีละ 30,000 บาท, ค่าธรรมเนียมการศึกษา (จ่ายตามจริง), ค่าตอบแทนอ.ที่ปรึกษา

ทุนที่ยกเลิกแล้ว

ทุนวิจัยภายใต้บันทึกและความร่วมมือ (ยกเลิกทุน)

ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี สำหรับโครงการวิจัยภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ

ทุนวิจัยมุ่งเป้า สจล. (ยกเลิกทุน)

การสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ยกเลิกทุน)

ทุนเมธีวิจัยอาคันตุกะ (ยกเลิกทุน)

ค่าตอบแทนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

  • ประกาศ ลงวันที่ 22 ส.ค.65
  • FAQ
      • (1) ต้องไม่นำไปเคลมในระบบ DPBP ซ้ำซ้อน
      • (2) ต้องเป็นบทความที่ไม่ได้รับทุนจากสถาบัน ทั้งจากกองทุนวิจัย ทุนของคณะ รวมถึงทุน Fundamental Fund
        (2.1) กรณีทุน FF ที่ได้รับทุนเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย จะไม่สามารถขอรับค่าตอบแทนตีพิมพ์ได้
        (2.2) กรณีทุน FF ที่ได้รับทุนด้านนวัตกรรม/ทรัพย์สินทางปัญญา สามารถขอรับค่าตอบแทนตีพิมพ์ได้
      • (3) วารสารอยู่ในฐาน WoS เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น ไม่นับรวม Emerging Sources Citation Index (ESCI)
      • (4) ค่า Q ดูได้ทั้งจากค่า jif หรือ jci (เลือกอันที่สูงกว่า)
      • (5) พนักงานประเภทพิเศษที่เป็นการต่ออายุงานหรือเป็นการจ้างโดยมีภารกิจหลักเพื่อผลิตผลงานตีพิมพ์อยู่แล้ว จะไม่เข้าข่ายตามประกาศนี้
      • (6) อนุมัติค่าตอบแทนในที่ประชุมกองทุนวิจัยเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน) จะได้รับเงินผ่านบัญชีเงินเดือนรอบสิ้นเดือนถัดไป
  • ประกาศ ลงวันที่ 12 ต.ค.64 (ยกเลิก)
    ***โดยสามารถยื่นขอตามประกาศฉบับนี้ได้จนถึง 30 ก.ย.65)***
  • แบบฟอร์มสนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์  | DOC | PDF | update แบบฟอร์ม 02.09.65
    ***ส่งเอกสารมาทางระบบ e-office พร้อมแนบแบบฟอร์ม+บทความ+เอกสารแสดงค่า Quartile และค่า h-index ***
  • ตรวจสอบค่า Quartile ใน Web of Science (WoS)
  • ตรวจสอบค่า h-index ของนักวิจัยใน Scopus 
  • ตำแหน่งผู้บริหาร ตามข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเสนอบทความวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ด้วยเงินรายได้ (Page Charge)

การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์เครื่องมือกลาง สจล.

เงินรางวัลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (ยกเลิกประกาศ)

เงินรางวัลอ้างอิงบทความวิจัยในวารสาร KMITL Science and Technology Journal (ยกเลิกประกาศ)

รางวัล KMITL Award (ยกเลิกประกาศ)

ค่าตอบแทนนักวิจัย สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (ยกเลิกประกาศ)

เงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ยกเลิกประกาศ)

โปรดตรวจสอบรายชื่อวารสาร /การประชุมวิชาการ ที่ผ่านสภาวิชาการ ก่อน ยื่น

เงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น หรือผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ (ยกเลิกประกาศ)


เอกสารประกอบการดำเนินงาน

(แหล่งทุน กองทุนวิจัย สจล./ทุนวิจัยส่งเสริมส่วนงานวิชาการ/งบประมาณแผ่นดิน)

แบบฟอร์มในการดำเนินงานวิจัย

แบบฟอร์มสำหรับผู้รับทุนวิจัย

Research_KRIS-001 แบบเสนอโครงการวิจัย
แบบเสนอโครงการวิจัย-TH  / แบบเสนอโครงการวิจัย-ENG
Research_KRIS-003 สัญญารับทุนวิจัย
Research_KRIS-004 ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน (excel)
Research_KRIS-005 แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย
Progress report form (EN)
Research_KRIS-006 แบบรายงานการเงิน 1 (word)
แบบรายงานการเงิน 2 (excel)
***ให้ส่งทั้งแบบรายงานการเงิน 1 และ 2***
Financial report form (EN)
Research_KRIS-007 แบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ new version (upload 21.02.65)
Full research report form (EN)
***บทความวิจัยที่จะนำส่งเพื่อปิดโครงการ ต้องมีการระบุใน Acknowledgement
 “This work was financially supported by King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Research Fund [Grant number: xxxx]” หรือข้อความอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
และไม่นำไปใช้ปิดทุนซ้ำซ้อน***
Research_KRIS-008 แบบรายงานผลผลิตโครงการวิจัย
Research_KRIS-009 แบบขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย
Extension form (EN)
Research_KRIS-011 หนังสือขอส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
Research_KRIS-012 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน/ลาออก/โอนย้าย
Research_KRIS-013 หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดซื้อครุภัณฑ์ (1 100,000)
Research_KRIS-014 หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดซื้อครุภัณฑ์ (100,001 – 500,000)
Research_KRIS-015 หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดซื้อครุภัณฑ์ (500,001 – … )
Research_KRIS-016 แบบแสดงรายละเอียดครุภัณฑ์
Research_KRIS-017 หนังสือส่งมอบครุภัณฑ์การวิจัย (หลังเสร็จสิ้นโครงการ)
Research_KRIS-022 แบบขอรับรองการเปิดบัญชีโครงการวิจัย

ทุนวิจัยภายนอก

งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

คลังคำศัพท์ในระบบ ววน.

อว.= กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ววน. = วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สกสว. = สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กสว. = คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประเภททุนวิจัย งบประมาณด้าน ววน.

มิติงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขั้นตอนการยื่นคำของบประมาณด้าน ววน.

หน่วยงาน PMU : Program Management Unit และโปรแกรมที่รับผิดชอบ

PMU ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานจัดการทุนวิจัย ติดตามและประเมินผลงานวิจัย ประกอบด้วย

  1. วช. (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)
  2. NIA (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
  3. สวก. (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน)
  4. สวรส. (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข)
    นอกจากนี้ยังมี 3 ก่อตั้งใหม่ ที่ดำเนินการภายใต้ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้แก่
  5. พีเอ็มยู “A” มาจาก Area -based หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 
  6. พีเอ็มยู “B” มาจากBrain Power, manpower หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.)
  7. พีเอ็มยู “C” มาจากCompetitiveness หรือ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

Link ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Flagship

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานสำคัญ (Flagship) ปี 2563 (download)

กรอบและโจทย์วิจัยแผนงานสำคัญ (Flagship) ปี 2563

ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน. (Fundamental Fund: FF)

FF65 - แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์ (ปิดโครงการ)

ประเภทุนวิจัย

ทุนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย ของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด : ประกาศ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ รายการ
01 ประกาศการรับสมัครทุนฯ อาจารย์รุ่นใหม่
02 แบบเสนอทุนพัฒนาศักยภาพ อาจารย์รุ่นใหม่
03 Research Grant for New Scholar
04 แบบการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (จำเป็น)
05 แบบฟอร์มหนังสือรับรองนักวิจัยที่ปรึกษา

ทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

ทุนวิจัยศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (สวก.)