ประเภททุนวิจัยส่งเสริมส่วนงานวิชาการ

ประเภททุนวิจัยส่งเสริมส่วนงานวิชาการ

 • ปฎิทินการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภททุนวิจัยเชิงวิชาการ

***ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ e-office (รับไฟล์เท่านั้น ไม่ต้องส่งเอกสาร hard copy)
ติดต่อสอบถาม คุณกรรณกร คุณกรรณิกา tel.086-825-5420, 085-382-0960, 02 329 8212

ทุนวิจัยเริ่มต้นสำหรับอาจารย์ใหม่ (เปิดรับทั้งปี)

งบประมาณไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ระยะเวลา 1 ปี (สำหรับอาจารย์ใหม่บรรจุไม่เกิน 2 ปี)

ทุนพัฒนานักวิจัย (เปิดรับถึง 17 มิ.ย.65)

งบประมาณไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี ระยะเวลา 2 ปี

ทุนเครือข่ายวิจัย (ปิดรับ)

งบประมาณไม่เกิน 3,000,000 บาท ใน ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

ประเภททุนส่งเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตร์สถาบัน

***ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ e-office (รับไฟล์เท่านั้น ไม่ต้องส่งเอกสาร hard copy)
ติดต่อสอบถาม คุณกรรณกร คุณกรรณิกา tel.086-825-5420, 085-382-0960, 02 329 8212

ทุนพัฒนางานวิจัยประยุกต์ (เปิดรับถึง 17 มิ.ย.65)

ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา สอดคล้องความต้องการของสถาบัน ชุมชน (เปิดรับตลอด)

ทุนพัฒนางานวิจัยประยุกต์ - โครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (Project proposal for first-year student) (เปิดรับ)

ตามนโยบายของสถาบันฯ ภายใต้หัวข้อ The World Master of Innovation มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จัดทำโครงงานโดยมุ่งเน้นผลงานด้านนวัตกรรม โดยจะดำเนินการภายใต้โครงการวิจัยผ่านกองทุนวิจัยสถาบันฯ

รายละเอียดการจัดทำข้อเสนอโครงการ

 • ควรจัดทำเป็นโครงการใหญ่ในภาพรวมของคณะ/ภาควิชา/สาขา/หลักสูตร/รายวิชา ตามความเหมาะสมเพื่อให้การบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณมีความคล่องตัว
 • ขอให้ส่วนงานวิชาการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกโครงการฯ แล้วนำส่งข้อเสนอโครงการมายังสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ
 • ผลผลิตของโครงการต้องเป็นชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์ โมเดล หรือรูปแบบอื่นใดที่สามารถนำไปจัดแสดง/นำเสนอได้ และ ต้องไม่ใช่เป็นเพียงแค่ไอเดีย
 • ผลงานต้องพร้อมจัดแสดงในงาน KMITL Expo วันที่ 25-26 เมษายน 2566
 • แบบฟอร์ม proposal (วันที่ upload แบบฟอร์ม : 17/10/65)

ทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท (เปิดรับถึง 17 มิ.ย.65)

 • ประกาศ
 • แบบเสนอโครงการ (วันที่ upload แบบฟอร์ม : 30/05/65)
  ขั้นตอน
  1) อาจารย์ที่ปรึกษายื่นความประสงค์
  2) คณะกรรมการกองทุนวิจัย คัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
  3) ประกาศผล
  4) อาจารย์ที่ปรึกษาที่ผ่านการคัดเลือก นำส่งรายชื่อนักศึกษา
  5) คณะกรรมการกองทุนวิจัย พิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาและทำสัญญารับทุน
 • ***อาจารย์ที่มีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ได้รับทุนแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการส่งรายชื่อนักศึกษา  ยังสามารถส่งชื่อนักศึกษาได้ถึงสิ้นปีงบประมาณ 2565***

ทุนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (เปิดรับทั้งปี)

ทุนวิจัยและเงินรางวัลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (เปิดรับทั้งปี)

ทุนวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ (ปิดรับ)

งบประมาณกองทุนวิจัยและจากภาคอุตสาหกรรมอย่างละน้อย 50%

ทุนวิจัยภายใต้บันทึกและความร่วมมือ (ปิดรับ)

ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี สำหรับโครงการวิจัยภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ

ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา (ปิดรับ)

ปริญญาโท – ระยะเวลา 2 ปี, ปริญญาเอก – ระยะเวลา 3 ปี
ค่าใช้จ่ายการวิจัย ปีละ 30,000 บาท, ค่าธรรมเนียมการศึกษา (จ่ายตามจริง), ค่าตอบแทนอ.ที่ปรึกษา

ทุนสร้างสรรค์ศิลปะ (ปิดรับ)

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก - Postdoc grant (ปิดรับ)

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ (ปิดรับ)

Academic Melting Pot (AMP) (เปิดรับถึง 28 ตุลาคม)

ทุนปริญญาเอก - KMITL Doctoral Scholarship (เปิดรับตามกำหนดการของ HR)

ทุนวิจัยมุ่งเป้า สจล. (ยกเลิกทุน)

การสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ยกเลิกทุน)

ทุนเมธีวิจัยอาคันตุกะ (ยกเลิกทุน)

งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

คลังคำศัพท์ในระบบ ววน.

อว.= กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ววน. = วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สกสว. = สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กสว. = คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประเภททุนวิจัย งบประมาณด้าน ววน.

มิติงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขั้นตอนการยื่นคำของบประมาณด้าน ววน.

หน่วยงาน PMU : Program Management Unit และโปรแกรมที่รับผิดชอบ

PMU ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานจัดการทุนวิจัย ติดตามและประเมินผลงานวิจัย ประกอบด้วย

 1. วช. (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)
 2. NIA (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
 3. สวก. (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน)
 4. สวรส. (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข)
  นอกจากนี้ยังมี 3 ก่อตั้งใหม่ ที่ดำเนินการภายใต้ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้แก่
 5. พีเอ็มยู “A” มาจาก Area -based หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 
 6. พีเอ็มยู “B” มาจากBrain Power, manpower หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.)
 7. พีเอ็มยู “C” มาจากCompetitiveness หรือ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

Link ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Flagship

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานสำคัญ (Flagship) ปี 2563 (download)

กรอบและโจทย์วิจัยแผนงานสำคัญ (Flagship) ปี 2563

ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน. (Fundamental Fund: FF)

ค่าตอบแทนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเสนอบทความวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ด้วยเงินรายได้ (Page Charge)

เงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์เครื่องมือกลาง สจล.

เงินรางวัลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (ยกเลิกประกาศ)

เงินรางวัลอ้างอิงบทความวิจัยในวารสาร KMITL Science and Technology Journal (ยกเลิกประกาศ)

รางวัล KMITL Award (ยกเลิกประกาศ)

ค่าตอบแทนนักวิจัย สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (ยกเลิกประกาศ)

เงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ยกเลิกประกาศ)

โปรดตรวจสอบรายชื่อวารสาร /การประชุมวิชาการ ที่ผ่านสภาวิชาการ ก่อน ยื่น

เงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น หรือผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ (ยกเลิกประกาศ)


เอกสารประกอบการดำเนินงาน

(แหล่งทุน กองทุนวิจัย สจล./ทุนวิจัยส่งเสริมส่วนงานวิชาการ/งบประมาณแผ่นดิน)

แบบฟอร์มในการดำเนินงานวิจัย

แบบฟอร์มสำหรับผู้รับทุนวิจัย

Research_KRIS-001 แบบเสนอโครงการวิจัย
แบบเสนอโครงการวิจัย-TH  / แบบเสนอโครงการวิจัย-ENG
Research_KRIS-003 สัญญารับทุนวิจัย
Research_KRIS-004 ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน (excel)
Research_KRIS-005 แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย
Research_KRIS-006 แบบรายงานการเงิน 1 (word)
แบบรายงานการเงิน 2 (excel)***ให้ส่งทั้งแบบรายงานการเงิน 1 และ 2***
Research_KRIS-007 แบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ new version (upload 21.02.65)

***บทความวิจัยที่จะนำส่งเพื่อปิดโครงการ จะต้องระบุเลขที่สัญญาใน Acknowledgment และไม่นำไปใช้ปิดทุนซ้ำซ้อน***

Research_KRIS-008 แบบรายงานผลผลิตโครงการวิจัย
Research_KRIS-009 แบบขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย
Research_KRIS-011 หนังสือขอส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
Research_KRIS-012 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน/ลาออก/โอนย้าย
Research_KRIS-013 หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดซื้อครุภัณฑ์ (1 100,000)
Research_KRIS-014 หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดซื้อครุภัณฑ์ (100,001 – 500,000)
Research_KRIS-015 หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดซื้อครุภัณฑ์ (500,001 – … )
Research_KRIS-016 แบบแสดงรายละเอียดครุภัณฑ์
Research_KRIS-017 หนังสือส่งมอบครุภัณฑ์การวิจัย (หลังเสร็จสิ้นโครงการ)
Research_KRIS-022 แบบขอรับรองการเปิดบัญชีโครงการวิจัย

ประเภทุนวิจัย

ทุนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย ของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด : ประกาศ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ รายการ
01 ประกาศการรับสมัครทุนฯ อาจารย์รุ่นใหม่
02 แบบเสนอทุนพัฒนาศักยภาพ อาจารย์รุ่นใหม่
03 Research Grant for New Scholar
04 แบบการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (จำเป็น)
05 แบบฟอร์มหนังสือรับรองนักวิจัยที่ปรึกษา

ทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

ทุนวิจัยศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (สวก.)