ประเภททุนวิจัยส่งเสริมส่วนงานวิชาการ

ประเภททุนวิจัยเชิงวิชาการ

***ปิดรับสมัครทุกประเภททุน

ทุนวิจัยเริ่มต้นสำหรับอาจารย์ใหม่ (ปิดรับ)

งบประมาณไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ระยะเวลา 1 ปี (สำหรับอาจารย์ใหม่บรรจุไม่เกิน 2 ปี)

คลิกยื่นข้อเสนอออนไลน์ที่นี่: https://forms.gle/533CNGer6KuPnnVh6 (ใช้ อีเมล์สถาบันในการสมัคร)

ทุนพัฒนานักวิจัย (ปิดรับ)

งบประมาณไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี ระยะเวลา 2 ปี

คลิกยื่นข้อเสนอออนไลน์ที่นี้: https://forms.gle/7WYBTR8aY14ceSwJA

ทุนเครือข่ายวิจัย (ปิดรับ)

งบประมาณไม่เกิน 3,000,000 บาท ใน ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

คลิกยื่นข้อเสนอออนไลน์ที่นี้: << ปิดรับแล้ว>>

ประเภททุนส่งเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตร์สถาบัน

***ปิดรับสมัครทุกประเภททุน ยกเว้นทุน Academic Melting Pot (AMP)

ทุนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (ปิดรับ)

ทุนพัฒนางานวิจัยประยุกต์

ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา สอดคล้องความต้องการของสถาบัน ชุมชน

ทุนพัฒนางานวิจัยประยุกต์ (SDGs)

ทุนวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ (ปิดรับ)

งบประมาณกองทุนวิจัยและจากภาคอุตสาหกรรมอย่างละน้อย 50%

คลิกยื่นข้อเสนอออนไลน์ที่นี้  <<  ปิดรับแล้ว>>

ทุนวิจัยภายใต้บันทึกและความร่วมมือ (ปิดรับ)

ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี สำหรับโครงการวิจัยภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ

ทุนวิจัยนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา (ปิดรับ)

ปริญญาโท – ระยะเวลา 2 ปี, ปริญญาเอก – ระยะเวลา 3 ปี
ค่าใช้จ่ายการวิจัย ปีละ 30,000 บาท, ค่าธรรมเนียมการศึกษา (จ่ายตามจริง), ค่าตอบแทนอ.ที่ปรึกษา

ทุนศาสตราจารย์วิจัย (ปิดรับ)

งบประมาณไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
หัวหน้าโครงการเป็นศาสตราจารย์

ทุนเมธีวิจัยอาคันตุกะ (Visiting Research Scholar) (ปิดรับ)

ค่าตอบแทน 50,000 บาทต่อเดือน, ค่าตั๋วเครื่องบิน

ทุนสร้างสรรค์ศิลปะ (ปิดรับ)

ทุนวิจัยมุ่งเป้า สจล. (ปิดรับ)

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoc grant) (ปิดรับ)

การสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ปิดรับ)

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ (ปิดรับ)

Academic Melting Pot (AMP) (เปิดรับ)

งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

คลังคำศัพท์ในระบบ ววน.

อว.= กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ววน. = วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สกสว. = สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กสว. = คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประเภททุนวิจัย งบประมาณด้าน ววน.

ประเภทของทุนวิจัยและนวัตกรรม

ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund)

Competitive Funding จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit: PMU) เพื่อนำไปสนับสนุนทุน (Granting) แก่หน่วยงานระดับปฏิบัติโดยต้องเป็นการทำวิจัยที่เน้นตอบยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศ (4 Platforms 16 Program)

 • Flagship
 • Non-flagship

 ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) 

 • Basic Research Fund จัดสรรงบประมาณให้กับ PMU เพื่อนำไปสนับสนุนทุนแก่โครงการงานวิจัยพื้นฐาน และสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยและการบริหารงานวิจัยของสถาบันความรู้และสถาบันวิจัยในหน่วยงาน
 • Basic Function Fund จัดสรรงบประมาณตรงไปยังหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะด้าน ววน. และดำเนินการตามพันธกิจของตนเอง ซึ่งอาจรวมโครงสร้างพื้นฐานด้าน ววน. ระดับชาติ และโครงการริเริ่มสำคัญของประเทศ

มิติงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


มิติหน่วยงานวิจัยประเภทสถาบันอุดมศึกษาที่จะใช้งบประมาณ

แผนผังการเสนอของบประมาณด้าน ววน.

PA = Performance Agreement

นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อการพัฒนา พ.ศ.2563-2570

หน่วยงาน PMU : Program Management Unit

PMU ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานจัดการทุนวิจัย ติดตามและประเมินผลงานวิจัย ประกอบด้วย

 1. วช. (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)
 2. NIA (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
 3. สวก. (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน)
 4. สวรส. (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข)
  นอกจากนี้ยังมี 3 ก่อตั้งใหม่ ที่ดำเนินการภายใต้ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้แก่
 5. พีเอ็มยู “A” มาจาก Area -based หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 
 6. พีเอ็มยู “B” มาจากBrain Power, manpower หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.)
 7. พีเอ็มยู “C” มาจากCompetitiveness หรือ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

Link ที่เกี่ยวข้อง

 1. ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ NRIIS *เปลี่ยนจากระบบ NRMS มาใช้ระบบ NRIIS โดยใช้ id เดิม
  สำหรับนักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัย
 2. ระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ
  สำหรับผู้บริหาร/ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน
 3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Flagship

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานสำคัญ (Flagship) ปี 2563 (download)

กรอบและโจทย์วิจัยแผนงานสำคัญ (Flagship) ปี 2563

ค่าสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ปิดรับเอกสาร 31 ส.ค.63)

เงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ปิดรับเอกสาร 31 ส.ค.63)

โปรดตรวจสอบรายชื่อวารสาร /การประชุมวิชาการ ที่ผ่านสภาวิชาการ ก่อน ยื่น

เงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น หรือผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ

เงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (ฉบับใหม่)

เงินรางวัลอ้างอิงบทความวิจัยในวารสาร KMITL Science and Technology Journal

เงินรางวัลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

ค่าตอบแทนนักวิจัย สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

คู่มือการบริหารเงินอุดหนุนโครงการวิจัย ฉบับที่ 1 (62-03-27)

เอกสารประกอบการดำเนินงาน

(แหล่งทุน กองทุนวิจัย สจล./ทุนวิจัยส่งเสริมส่วนงานวิชาการ/งบประมาณแผ่นดิน)

แบบฟอร์มในการดำเนินงานวิจัย