กองทุนวิจัย สจล. รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ปี 2564

ชื่อทุน

ทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปี 2564

แหล่งทุน

กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งบประมาณ

150,000 บาท/ทุน

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 120,000 บาท
 • ค่าวัสดุการวิจัยไม่เกิน 30,000 บาท

คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา

 • มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในฐาน Web of Science (WoS) หรือ Scopus (SJR) (สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณาจากผลงานสิ่งประดิษฐ์ รางวัล หรือผลงานทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ) หรือ
 • มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในรูปของ In-cash หรือ In-kind

คุณสมบัตินักศึกษา

 • เป็นผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • เป็นนักศึกษาในหลักสูตร ป.ตรีควบป.โท
 • เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
 • มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือระดับคะแนน 75% หรือเทียบเท่า
 • กรณีมีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.75 ต้องมีผลการทำวิจัยในระดับปริญญาตรีที่ดี มีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง
 • ไม่รับทุนที่สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาซ้ำซ้อนกับทุนนี้ ยกเว้นทุนที่สนับสนุนค่าวัสดุการวิจัย

ขั้นตอนการสมัคร

 1. อาจารย์ที่ปรึกษายื่นความประสงค์ (บัดนี้ – 5 พ.ค.64)
 2. คณะกรรมการกองทุนวิจัย คัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา (ภายใน พ.ค. 64)
 3. ประกาศผล (31 พ.ค.64)
 4. อาจารย์ที่ปรึกษาที่ผ่านการคัดเลือก นำส่งรายชื่อนักศึกษา (ภายใน มิ.ย.64)
 5. คณะกรรมการกองทุนวิจัย พิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาและทำสัญญารับทุน (ก.ค.64)

วิธีการสมัคร

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลในใบสมัคร (download)
 2. กรอกข้อมูลใน google form และแนบไฟล์ใบสมัครใน google form (click here) 
  *ไม่ต้องส่ง hard copy เนื่องจากให้แนบไฟล์ใบสมัครทาง google form แล้ว

ผลผลิต

 • เมื่อสิ้นสุดโครงการ นักศึกษาจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Web of Science (WoS) หรือ Scopus (SJR) จำนวน 1 เรื่อง

เอกสารประกอบ

 

ติดต่อสอบถาม : 086-825-5420, 085-382-0960 e-mail research@kmitl.ac.th คุณกรรณกร คุณกรรณิกา