ติดต่อเรา

สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์

02-3298212-3

โทรสาร

02-3298212 กด 1

อีเมล์

kris@kmitl.ac.th

งานบริหารงานวิจัย

3856 ต่อ 17

แผนที่ตั้ง