มาตรฐานการวิจัย

``ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ ของการวิจัยและนวัตกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นในทุกกระบวนการของการวิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ รวมถึงจริยธรรมที่นักวิจัยพึงปฏิบัติด้วย``

จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ [สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ]

จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ  [สภาวิจัยแห่งชาติ]