ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี กุลยานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฎฐ์ดนัย สินสมุทรผดุง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนนท์ ไพบูลย์ศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและนวัตกรรม
พระจอมเกล้าลาดระบัง