รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ผศ.ดร.สุธา สุทธิเรืองวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

ผศ.ดร.รัชนี กุลยานนท์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ

ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ไพบูลย์ศิลป์
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ