รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ดร.ชินพรรธน์ รัตนศิรวิทย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

ผศ.ดร.รัชนี กุลยานนท์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ

ผศ.ดร.สุธา สุทธิเรืองวงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ

ดร.ณัฐนนท์ ไพบูลศิลป์
รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ