ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี กุลยานนท์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนนท์ ไพบูลย์ศิลป์
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ
ดร.ชลิตดา มัธยมบุรุษ
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ

ดร.ศตคุณ โฆษะวินทะ
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ