ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รัชนี กุลยานนท์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม/ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุธา สุทธิเรืองวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ณัฐนนท์ ไพบูลย์ศิลป์
รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ