ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี กุลยานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธา สุทธิเรืองวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ณัฐนนท์ ไพบูลย์ศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ