ขั้นตอนการยื่นขอรับความคุ้มครอง

คำแนะนำในการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร

1. สืบค้นข้อมูล “ความใหม่” จากฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก

อาทิ เช่น

ไทย http://www.ipthailand.go.th
WIPO https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
ยุโรป http://ep.espacenet.com
สหรัฐอเมริกา http://www.uspto.gov
ญี่ปุ่น http://www.jpo.go.jp

2. กรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงการขอรับความคุ้มครอง และจัดทำร่างคำขอ

3. ส่งเอกสารผ่านทางระบบ e-office

ตัวอย่างร่างคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร

คำแนะนำในการยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

1. สืบค้น “ความใหม่”

ฐานข้อมูลการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประเทศออสเตรเลีย

https://search.ipaustralia.gov.au/designs/search/quick

2. กรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงการขอรับความคุ้มครอง และจัดทำร่างคำขอ

3. ส่งเอกสารผ่านทางระบบ e-office

ตัวอย่างร่างคำขอสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

คำแนะนำในการจดแจ้งลิขสิทธิ์

1. กรอกเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สิ่งที่ต้องส่ง : Source Code ของโปรแกรม กรณีมีมากกว่า 10 หน้า ให้ตัดมาเพียง  Source Code 5 หน้าแรก , Source Code 5 หน้าหลัง

2. หนังสือ / สิ่งพิมพ์ / ebook / ตำรา / คู่มือ

สิ่งที่ต้องส่ง : ผลงานฉบับเต็ม (ไฟล์ PDF)

3. ศิลปกรรม/ จิตรกรรม / ประติมากรรม / ภาพพิมพ์ / สถาปัตยกรรม

สิ่งที่ต้องส่ง : ภาพผลงาน (ไฟล์ PDF)

 

2. ส่งเอกสารผ่านทางระบบ e-office