ขั้นตอนการยื่นขอรับความคุ้มครอง

คำแนะนำในการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

1. สืบค้นข้อมูล “ความใหม่” จากฐานข้อมูลทั่วโลก

เช่น

** วิธีการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเบื้องต้น (Patent Search)**

2. กรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงการขอรับความคุ้มครอง โดยเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์

3. ขอหนังสือรับรองจากทางต้นสังกัด

4. ส่งแบบฟอร์มแสดงความจำนง พร้อมหนังสือรับรองผ่านทางระบบสารบรรณต้นสังกัด

คำแนะนำในการจดแจ้งลิขสิทธิ์

2. ส่งเอกสารทั้งหมด ผ่านทางระบบสารบรรณต้นสังกัด