ขั้นตอนการยื่นขอรับความคุ้มครอง

คำแนะนำในการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร

1. สืบค้นข้อมูล “ความใหม่” จากฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก

3. ส่งเอกสารผ่านทางระบบ e-office

ตัวอย่างร่างคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร

คำแนะนำในการยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

1. สืบค้น "ความใหม่"

ฐานข้อมูลการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประเทศออสเตรเลีย

https://search.ipaustralia.gov.au/designs/search/quick

2. กรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงการขอรับความคุ้มครอง และจัดทำร่างคำขอ

3. ส่งเอกสารผ่านทางระบบ e-office

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

คำแนะนำในการจดแจ้งลิขสิทธิ์

2. ส่งเอกสารทั้งหมด ผ่านทางระบบสารบรรณต้นสังกัด