ขั้นตอนการยื่นขอรับความคุ้มครอง

คำแนะนำในการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

1. สืบค้นข้อมูล “ความใหม่” จากฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก

3. ส่งเอกสารผ่านทางระบบ e-office

ตัวอย่างร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

คำแนะนำในการจดแจ้งลิขสิทธิ์

2. ส่งเอกสารทั้งหมด ผ่านทางระบบสารบรรณต้นสังกัด