ขั้นตอนการยื่นขอรับความคุ้มครอง

คำแนะนำในการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร

1. สืบค้นข้อมูล “ความใหม่” จากฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก

3. ส่งเอกสารผ่านทางระบบ e-office

ตัวอย่างร่างคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร

คำแนะนำในการยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

1. สืบค้น "ความใหม่"

ฐานข้อมูลการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประเทศออสเตรเลีย

https://search.ipaustralia.gov.au/designs/search/quick

2. กรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงการขอรับความคุ้มครอง และจัดทำร่างคำขอ

3. ส่งเอกสารผ่านทางระบบ e-office

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

ตัวอย่างร่างคำขอสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

  การยื่นจดแจ้งงานอันมีลิขสิทธิ์ (ช่องทางพิเศษสำหรัการยื่น DPBP) 

หมดเขตยื่นวันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 15.30 น. (ปิดให้บริการช่องทางพิเศษ)

Download:  แบบฟอร์มแสดงความจำนงการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

Download:  หนังสือสัญญาโอนลิขสิทธิ์

คำแนะนำในการจดแจ้งลิขสิทธิ์

1. กรอกเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สิ่งที่ต้องส่ง : Source Code ของโปรแกรม กรณีมีมากกว่า 10 หน้า ให้ตัดมาเพียง  Source Code 5 หน้าแรก , Source Code 5 หน้าหลัง

2. หนังสือ / สิ่งพิมพ์ / ebook / ตำรา / คู่มือ

สิ่งที่ต้องส่ง : ผลงานฉบับเต็ม (ไฟล์ PDF)

3. ศิลปกรรม/ จิตรกรรม / ประติมากรรม / ภาพพิมพ์ / สถาปัตยกรรม

สิ่งที่ต้องส่ง : ภาพผลงาน (ไฟล์ PDF)

2. ส่งเอกสารทั้งหมด ผ่านทางระบบ e-office โดยผ่านสารบรรณคณะ