การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “แนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัยและการรับงานบริการทางวิชาการ”

 30 มิถุนายน 2566      เวลา 8.30-14.30 น.

สพสว. วช. ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”

เปิดรับสมัคร วันนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการ INNOVATION SERVICE MINDSET

ข่าวดี ‼ สำหรับผู้สนใจพัฒนาศักยภาพมาตนเอง ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ 👩‍💻✨

KRIS ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดการอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

👩‍💼สมัครได้แล้ว : วันนี้ – 10 กรกฎาคม 2566

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ เข้าเยี่ยมชมสมาร์ทฟาร์มกัญชง กัญชา ที่มีมาตรฐานการรับรอง GAP/ GACP

สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ให้การต้อนรับ นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ ---------------------------------------------- เข้าเยี่ยมชมสมาร์ทฟาร์มกัญชง กัญชา ที่มีมาตรฐานการรับรอง GAP/ GACP ของ บริษัท แอมเบอร์ ฟาร์ม จำกัด หนึ่งในโครงการร่วมวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากทางสถาบันฯ โดยมุ่งเน้นถึงโครงการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี รวมไปถึงมาตรฐานการปลูกที่สมบูรณ์ ครบวงจรต่อไป วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566  

คณะผู้บริหาร และนักวิจัยสจล. เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและลงเสาเข็มเอกโรงงานผลิตกราฟีนแห่งแรกในประเทศไทย

ณ ภายในพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

Pee-to-Peer Exchange Bangkok Collaboration between Berlin, Jakarta and Bangkok

สจล. ต้อนรับคณะผู้แทนจากกรุงเบอร์ลินและกรุงจาการ์ตา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังต่อยอดงานวิจัย สู่ภาคธุรกิจขยายผลเชิงพาณิชย์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญากับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

เพื่อต่อยอดในทางธุรกิจหรือหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ร่วมกัน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

“การจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับหน่วยงานและสถาบันการศึกษา”

การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

อย่าลืมเข้าอบรมกันนะคะ