KRIS ดันนักวิจัย จัดเวทีบรรยายและปั้นข้อเสนอโครงการขอทุน บพข.

“วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 Thailand Inventors’ Day 2024

KRIS ดันนักวิจัย จัดเวทีบรรยายและปั้นข้อเสนอโครงการขอทุน บพข.

เน้นประเด็นสำคัญของประเทศ “พัฒนาด้านพลังงาน สะอาด ปลอดภัย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ของประเทศไทยในอนาคตอย่างแท้จริง“

โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

วันที่ 30 มกราคม 2567

KRIS ขอเชิญท่านรับฟังการบรรยาย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 67
เวลา 10.00 – 12.00น.

TED YOUTH STARTUP 2024

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ – 11 มีนาคม 2567

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์”

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567
🕘 เวลา 09.00 – 16.30 น.

KRIS ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วิทยากรโดย รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เปิดรับสมัครส่งผลงาน : วันนี้ – 8 ธันวาคม 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “แนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัยและการรับงานบริการทางวิชาการ”

 30 มิถุนายน 2566      เวลา 8.30-14.30 น.

สพสว. วช. ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”

เปิดรับสมัคร วันนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2566