การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing)

คือ การที่เจ้าของเทคโนโลยีอนุญาตให้ผู้ขอรับอนุญาตใช้สิทธิในเทคโนโลยีตามขอบเขตและเงื่อนไขที่ตกลงกัน เช่น ผลิต ขาย ใช้ หรือมีไว้เพื่อขาย
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ

  • ผู้อนุญาต หรือ เจ้าของเทคโนโลยี   จะเรียกว่า  Licensor
  • ผู้รับอนุญาต หรือ ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี  จะเรียกว่า  Licensee

รูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

  • การอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Licensing)
  • อนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่จำกัดจำนวนผู้รับอนุญาต (Non-Exclusive Licensing)
  • การอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแต่ไม่จำกัดเจ้าของสิทธิ (Sole Licensing)

รายละเอียดการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ประกอบไปด้วย

  • ขอบเขตของเทคโนโลยีที่อนุญาตให้ใช้สิทธิ (Scope of Technology)
  • ระยะเวลาของการใช้สิทธิในเทคโนโลยี (Period of Licensing)
  • บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้อนุญาต และผู้รับอนุญาต
  • เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี
  • ค่าตอบแทนการใช้สิทธิเทคโนโลยี