ฐานข้อมูลวารสาร
Journal Database/Conference Alerts

  ฐานวารสาร 4 ฐานสำคัญสำหรับนักวิจัย/นักศึกษา ใช้สำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

 ฐานวารสาร/การประชุมวิชาการนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ

 แนะนำแหล่งสืบค้นฐานข้อมูลวารสาร และประชุมวิชาการอื่นๆ

 ตรวจสอบรายชื่อวารสาร/รายชื่อการประชุมวิชาการ ที่ผ่านสภาวิชาการ

SciVal คือ?

แพลทฟอร์มช่วยประเมินและวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย โดยประมวลผลจากฐานข้อมูล Scopus
*แนะนำโปรแกรม SciVal โดย สวทช. (click)

ทำอะไรได้บ้าง?

 • แสดงข้อมูล Publications, Citations, h-index , Field-weighted citation impact ของบุคลากร/หน่วยงาน
 • เปรียบเทียบสมรรถนะการวิจัยระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศได้
 • วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนด้านการวิจัยของหน่วยงาน
 • แสดงเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานวิจัย

การใช้งาน

 • ลงทะเบียนเพื่อใช้โปรแกรม SciVal ได้ที่ www.scival.com
  โดยใช้อีเมลสถาบัน (@kmitl.ac.th) เท่านั้น เพื่อให้สามารถเข้าใช้งาน function ของโปรแกรมที่สถาบันจัดซื้อได้
 • เข้าใช้ SciVal ผ่านเครือข่าย internet สถาบัน
 • หากไม่สามารถใช้เครือข่าย internet สถาบันได้ (อยู่นอกสถาบัน) ให้เข้าใช้ SciVal ผ่าน VPN
  โดยอ่านวิธีการใช้งาน VPN ที่เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง (click)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง


Video อบรมการใช้โปรแกรม SciVal เพื่อการวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย

โดย Mr. Alexander van Servellen, Senior Consultant, Research Intelligence จากสำนักพิมพ์ Elsevier B.V.
(วันพฤหัสบดีที่ 20 ก.พ. 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี)

เอกสารประกอบการอบรม >> KMITL SciVal Training Feb 20th 2020