Journal Database/Conference Alerts

  ฐานวารสาร 4 ฐานสำคัญสำหรับนักวิจัย/นักศึกษา ใช้สำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

 ฐานวารสาร/การประชุมวิชาการนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ

 แนะนำแหล่งสืบค้นฐานข้อมูลวารสาร และประชุมวิชาการอื่นๆ

 ตรวจสอบรายชื่อวาสาร/รายชื่อการประชุมวิชาการ ที่ผ่านสภาวิชาการ