ฐานวารสาร 4 ฐานสำคัญสำหรับนักวิจัย/นักศึกษา ใช้สำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

 ฐานวารสาร/การประชุมวิชาการนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ

 แนะนำแหล่งสืบค้นฐานข้อมูลวารสาร และประชุมวิชาการอื่นๆ

 ตรวจสอบรายชื่อวารสาร/รายชื่อการประชุมวิชาการ ที่ผ่านสภาวิชาการ

SciVal คือ?

แพลทฟอร์มช่วยประเมินและวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย โดยประมวลผลจากฐานข้อมูล Scopus
*แนะนำโปรแกรม SciVal โดย สวทช. (click)

ทำอะไรได้บ้าง?

 • แสดงข้อมูล Publications, Citations, h-index , Field-weighted citation impact ของบุคลากร/หน่วยงาน
 • เปรียบเทียบสมรรถนะการวิจัยระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศได้
 • วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนด้านการวิจัยของหน่วยงาน
 • แสดงเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานวิจัย

การใช้งาน

 • ลงทะเบียนเพื่อใช้โปรแกรม SciVal ได้ที่ www.scival.com
  โดยใช้อีเมลสถาบัน (@kmitl.ac.th) เท่านั้น เพื่อให้สามารถเข้าใช้งาน function ของโปรแกรมที่สถาบันจัดซื้อได้
 • เข้าใช้ SciVal ผ่านเครือข่าย internet สถาบัน
 • หากไม่สามารถใช้เครือข่าย internet สถาบันได้ (อยู่นอกสถาบัน) ให้เข้าใช้ SciVal ผ่าน VPN
  โดยอ่านวิธีการใช้งาน VPN ที่เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง (click)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง


อบรมการใช้โปรแกรม SciVal เพื่อการวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย ครั้งที่ 1
Video อบรมการใช้โปรแกรม SciVal เพื่อการวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย

โดย Mr. Alexander van Servellen, Senior Consultant, Research Intelligence จากสำนักพิมพ์ Elsevier B.V.
(วันพฤหัสบดีที่ 20 ก.พ. 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี)

เอกสารประกอบการอบรม >> KMITL SciVal Training Feb 20th 2020  

อบรมการใช้โปรแกรม SciVal เพื่อการวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย ครั้งที่ 2

 

เอกสารประกอบการอบรม >> KMITL SciVal Training-KMITL