ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นวารสารวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ

—————————————————————————————————

คู่มือ

—————————————————————————————————

โปรแกรม SciVal

SciVal คือ?

แพลทฟอร์มช่วยประเมินและวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย โดยประมวลผลจากฐานข้อมูล Scopus
*แนะนำโปรแกรม SciVal โดย สวทช. (click)

ทำอะไรได้บ้าง?

  • แสดงข้อมูล Publications, Citations, h-index , Field-weighted citation impact ของบุคลากร/หน่วยงาน
  • เปรียบเทียบสมรรถนะการวิจัยระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศได้
  • วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนด้านการวิจัยของหน่วยงาน
  • แสดงเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานวิจัย

การใช้งาน

  • ลงทะเบียนเพื่อใช้โปรแกรม SciVal ได้ที่ www.scival.com
    โดยใช้อีเมลสถาบัน (@kmitl.ac.th) เท่านั้น เพื่อให้สามารถเข้าใช้งาน function ของโปรแกรมที่สถาบันจัดซื้อได้

งานอบรม

Δ อบรมการใช้โปรแกรม SciVal เพื่อการวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย ครั้งที่ 1
โดย Mr. Alexander van Servellen, Senior Consultant, Research Intelligence จากสำนักพิมพ์ Elsevier B.V.
(วันพฤหัสบดีที่ 20 ก.พ. 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี)

เอกสารประกอบการอบรม >> KMITL SciVal Training Feb 20th 2020  

Δ อบรมการใช้โปรแกรม SciVal เพื่อการวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย ครั้งที่ 2
โดย วิทยากร ดร.ฐิติมา ธรรมบำรุง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
(วันศุกร์ที่ 28 ส.ค. 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องอินเทอร์เน็ต 1 สำนักหอสมุดกลาง)

เอกสารประกอบการอบรม >> KMITL SciVal Training-KMITL