ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไร ?

เอกสารประกอบการอบรม

♦  สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
♦  การยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
| ด้านเคมี และอาหาร | ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ | ด้านวิศวกรรม | ด้าน IoT |
♦  ลิขสิทธิ์
♦  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
| การเตรียมคำขอ | การตรวจสอบความใหม่ |
♦  การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร
| DIP | WIPO | EPO | Google Patent |