ระเบียบ/ประกาศ

อัตราค่าบำรุงสถาบัน

1. งานฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร้อยละ 10

2. งานทดสอบ วิเคราะห์ ตรวจสอบ หรือใช้เครื่องมือ ร้อยละ 15

3. งานจ้างที่ปรึกษา งานบริการวิชาการ งานวิจัย อัตราค่าบำรุงดังนี้

  • ราคาจ้างงาน 1 – 1,000,000 บาท  ร้อยละ 10
  • ราคาจ้างงานส่วนที่เกิน 1,000,000 – 5,000,000 บาท ร้อยละ 9
  • ราคาจ้างงานส่วนที่เกิน 5,000,000 – 10,000,000 บาท ร้อยละ 8
  • ราคาจ้างงานส่วนที่เกิน 10,000,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 7

การจัดสรรค่าบำรุงสถาบัน

1. สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ร้อยละ 10

2. ค่าบำรุงสถาบัน ร้อยละ 90 (คิดเป็นร้อยละ 100)

  • สถาบันส่วนกลาง ร้อยละ 40
  • คณะ ร้อยละ 40
  • สาขาวิชา ร้อยละ 20