เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. แบบแสดงความจำนงขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

2. หนังสือสัญญาโอนสิทธิ์ (ลงนามพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน)

3. หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์

4. ไฟล์ตำรา/หนังสือ e-book (รูปแบบ .docx หรือ .pdf)

5. จัดส่งเอกสารผ่านทางระบบ e-office