เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. แบบแสดงความจำนงขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

2. หนังสือสัญญาโอนสิทธิ์ (ลงนามพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน)

3. ไฟล์ตำรา/หนังสือ e-book (รูปแบบ .docx หรือ .pdf)

4. จัดส่งเอกสารผ่านทางระบบ e-office