02

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม

Engineering Innovative Development and Technology Services (EIDTs) ศูนย์กลางบริการวิชาการ เครือข่าย ความร่วมมือ ภาครัฐ เอกชน เเละเเหล่งทุนวิจัย
ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเพื่อเเก้ไขปัญหา เเละถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศูนย์ทดสอบเเละรับรองทางวิศวกรรม
Learn More

เวลาทำการ :  8.30-16.30 น.
โทร : 02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
E-mail : eidts@kmitl.ac.th / kmitl.eidts@gmail.com
Faebook : https://www.facebook.com/eidts/

03

ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหาร

FACTORY CLASSROOM
ศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา ทดสอบ และวิจัยนวัตกรรมอาหารแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารระบบ SMEs ครบวงจร รวมถึงวิจัยนวัตกรรมแปรรูปผลไม้เขตร้อนมูลค่าสูงสำหรับเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เเละเป็นโรงงานต้นแบบแห่งการเรียนรู้กระบวนการแปรรูปอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ด้านกระบวนการทำแห้ง กระบวนการแช่เยือกแข็ง กระบวนการผลิตเครื่องดื่ม และกระบวนการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน
Learn More

เวลาทำการ :  9.00-16.00 น.
โทร : 084 072 4361
E-mail : factory.classroom@gmail.com
Faebook : KMITL FACTory Classroom

01

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

Robotics and AI (RAI) collaborates with leading companies to produce industry-ready engineers equipped with technical and leadership skills.
Learn More

เวลาทำการ :  9.00-16.00 น.
โทร : 084 624 4535
E-mail : krai@kmitl.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/KMITL.RoboticsAI

04

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์

Center of Excellence in Applied Biosciences
ศูนย์ฯร่วมกันทำวิจัยแบบบูรณาการในสหวิทยาการสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น การหาแนวทางและวิธีการป้องกันกำจัดโรคติดต่อที่มีแมลงเป็นพาหะนำโรค การศึกษาชีววิทยาของแอคติโนมัยซีทส์ การวิจัยด้านวิทยาการหลังเก็บเกี่ยว เป็นต้น
Learn More

เวลาทำการ :  8.30-16.30 น.
โทร : –

05

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมโปรตีนและเทคโนโลยีเนื้อสัตว์

MEAT AND PROTEIN INNOVATION TECHNOLOGY
โรงงานอาหารสัตว์น้ำต้นแบบเพื่อการเรียนรู้สจล.ให้บริการผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำ โดยเปิดให้บริการสี่รูปแบบ
Learn More

เวลาทำการ :  9.00-16.00 น.
โทร : –