ขั้นตอนการขอใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

แนวปฏิบัติการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ( นักวิจัยควรอ่าน และปฏิบัติตามขั้นตอน)

แผนภูมิขั้นตอนการการจัดการโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณา

กรอกข้อมูลเบื้องต้น เพื่อขอรับการพิจารณา   https://bit.ly/2Ng4vIy

** หลังจากกรอกข้อมูลเบื้องต้น นักวิจัยสามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ e-office ได้**
ตรวจสอบสถานะการขอใบรับรอง (อยู่ในระหว่างทดสอบระบบ)

นโยบายแห่งชาติและแนวทางการปฏิบัติการวิจัยในมนุษย์

อบรมจริยธรรมในมนุษย์แบบออนไลน์


สอบถามเพิ่มเติม:
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์
คุณอาทิตยา บัวสุข
เบอร์โทร: 02-3298212 สายใน 3856-7
email: arthitaya.bu@kmitl.ac.th

การพิจารณาโครงการ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 การขอรับรองแบบเร็ว (Expedited protocol) 

การขอรับรองแบบยกเว้น (Exempt protocol) การขอรับรองแบบเต็มรูปแบบ (Full board protocol)

* ในกรณีที่มีปัญหาในการระบุกลุ่มอาสาสมัครเปราะบางให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการ
* โครงการวิจัยที่เข้าพิจารณาแบบเร่งรัดแล้วมีผลการพิจารณาเป็น “ไม่สามารถให้การรับรองได้” ต้องนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการแบบเต็มรูปแบบ (Full board protocol)
ทั้งนี้โครงการที่มีปัญหาในการพิจารณาว่าจัดอยู่ในการพิจารณาแบบใด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ยังไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการดำเนิน

หลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติ

ลำดับ รายการ File
KMITL-01 วิธีดำเนินการมาตรฐาน SOP
แนวปฏิบัติการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

แบบฟอร์มการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ลำดับ รายการ File
KMITL-03 AF 03-01 แบบยื่นขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
แบบเสนอโครงการตามแหล่งทุนที่กำหนด
KMITL-03 AF 03-01.1 แบบโครงร่างการวิจัย (ภาษาไทย)
KMITL-03 AF 03-01.2 แบบโครงร่างการวิจัย (Eng.)
แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัย
KMITL-04 AF 04-03 แบบฟอร์มรายงานการประเมินการทบทวนแบบยกเว้นการพิจารณา
KMITL-04 AF 04-04 ตัวอย่างเอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัย
KMITL-04 AF 04-05 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
KMITL-04 AF 04-06 ข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้แทนอาสาสมัครเด็ก
KMITL-04 AF 04-07 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยสำหรับผู้แทน
KMITL-04 AF 04-08 ข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้แทนอาสาสมัครเด็ก
KMITL-04 AF 04-09 ข้อมูลคำอธิบายและเอกสารแสดงความยินยิมเข้ารับการวิจัยสำหรับเด็กอายุ 7 ปี ถึง ต่ำกว่า 12 ปี

 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องระหว่างการดำเนินการวิจัยในมนุษย์

ลำดับ รายการ File
KMITL-06 AF 06-01 แบบยื่นส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย
KMITL-06 AF 06-02 ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงโครงการ
KMITL-06 AF 06-03 รายงายการทบทวนส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลง
KMITL-06 AF 06-06 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
KMITL-06 AF 06-08 แบบรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์

 

แบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ รายการ File
ขั้นตอนการพิจารณาโครงการ

โครงสร้าง

ภารกิจหลัก

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

บุคลากร

คุณอาทิตยา บัวสุข
เบอร์โทร: 02-3298212 สายใน 3856-7
email: arthitaya.bu@kmitl.ac.th

นโยบายและกฎหมาย

Toggle content goes here, click edit button to change this text.