ส่งข้อมูลประกอบรายงานผลการดำเนินงาน ด้าน Academic Impacts และ Industrial Impacts ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

⇓ คลิกที่หน่วยงานของท่านเพื่อเริ่มต้น ⇓

01 คณะวิศวกรรมศาสตร์
02 คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
03 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
04 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
05 คณะวิทยาศาสตร์
06 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
07 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
08 คณะอุตสาหกรรมอาหาร
09 วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
10 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
11 คณะบริหารธุรกิจ
12 คณะแพทยศาสตร์
13 วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
14 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
15 คณะศิลปศาสตร์
16 วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
17 คณะทันตแพทยศาสตร์

คู่มือวิธีการกรอกและตรวจสอบข้อมูลประกอบรายงานผลการดำเนินงาน

หากพบปัญหาในการกรอกข้อมูล กรุณาติดต่อคุณระพีพรรณ  062 956 6551