ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 (Thailand Inventors’ Day 2020)

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ร่วมส่ง ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อจัดแสดงนิทรรศการร่วมกับสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ

ภายในงาน วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  ภายใต้แนวคิด “กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน” ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มเรื่อง

  1. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง
  2. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรสร้างมูลค่า
  3. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
  4. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุภาพ
  5. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมผู้สูงวัย และคุณภาพชีวิตคนไทย 4.0
  6. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสีเขียว

กรอกข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้

ส่งมาที่อีเมล research@kmitl.ac.th หรือ kris@kmitl.ac.th ภายใน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 

โดย วช. จะประกาศรายชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ภายในเดือนธันวาคม 2562 ทางเว็บไซต์ www.inventorday.nrct.go.th

โหลดแบบฟอร์ม 👉 https://bit.ly/2NqwmCJ