Showing 1-15 of 165 results

KRIS หนุนการศึกษาเชื่อมโยงทุกมิติ✨ ตอกย้ำจุดยืนการเป็นผู้นำด้านการวิจัยและนวัตกรรม

คณะผู้บริหารและอาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร พร้อมนักวิจัย
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี👩🏻‍⚕️💉

KRIS ดันนักวิจัย จัดเวทีบรรยายและปั้นข้อเสนอโครงการขอทุน บพข.

เน้นประเด็นสำคัญของประเทศ “พัฒนาด้านพลังงาน สะอาด ปลอดภัย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ของประเทศไทยในอนาคตอย่างแท้จริง“