Showing 1-15 of 56 results

สจล.ร่วมโชว์นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการทหาร

“โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาต้นแบบแผ่นเกราะป้องกันแรงระเบิดด้วยวัสดุผสม #กราฟีนออกไซด์ ขึ้นรูปโดยใช้เทคนิคการพิมพ์ 3 มิติ”

MedicalHub

เป็นอีกหนึ่งในเป้าหมายของรัฐบาลที่เตรียมผลักดัน สู่ระดับนานาชาติ

งานแถลงข่าว “เปิดแผนรับมือสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย พร้อมเตรียมผลิตและส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์”

สจล. เดินหน้าส่งมอบนวัตกรรมทางการแพทย์สู้ COVID-19
นวัตกรรมฝีมือนักวิจัยไทย เพื่อคนไทย นวัตกรรมจากศูนย์รวมนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19

มอบเครื่องช่วยหายใจแบบฉุกเฉิน (Emergency Transport Ventilator KNIN – II) จำนวน 5 เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลชลบุรี

ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.)

งานวิจัยเชิงพื้นที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ฟรี!! “โครงการพัฒนาการผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ดจากอ้อย ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ” วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563