ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ “การพัฒนางานวิจัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ”

สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ ขอเชิญชวนเข้าฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนางานวิจัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” ภายใต้โครงการสนับสนุนงานวิจัยตามกลุ่ม Research Cluster ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561  
ณ ห้องประชุม 606 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล.

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร  3 ท่าน

1. รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ (ผู้อํานวยการฝ่าย ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว.)
บรรยายพิเศษเรื่อง  “นโยบายและแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล”

2. ดร.วรินธร สงคศิริ และ ดร.ถาวร รัตติทิวาพาณิชย์ (ผู้ประสานงาน ชุดโครงการอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ)
บรรยายพิเศษเรื่อง  “การให้ทุนสนับสนุนภายใต้ชุดโครงการอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ของ สกว. ฝ่ายอุตสาหกรรม”
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/MdjKRthDZj3MWe0f2
หรือ ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมมาที่ สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพ ชั้น 1
หรือ โทรสอบถามเพิ่มเติม 02-329-8212 ต่อ 16