โครงการสนับสนุนงานวิจัยตามกลุ่ม Research Cluster ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KRIS)

ได้จัดโครงการสนับสนุนงานวิจัยตามกลุ่ม Research Cluster ประจำปีงบประมาณ 2562


วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00

ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพื่อให้อาจารย์นักวิจัยรับทราบข้อมูล แนวทางและมุมมองการสนับสนุนทุนวิจัย เกิดกลุ่มเครือข่ายการเขียนข้อเสนอการวิจัยและสามารถนําไปปรับใช้สําหรับการจัดเตรียมข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุน เพิ่มโอกาสในการได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อขยายไปสู่การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน โดยจัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนางานวิจัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้ารับฟังการบรรยายทุกท่าน และมอบของที่ระลึกให้วิทยากรทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ ดร.วรินธร สงคศิริ และ ดร.ถาวร รัตติทิวาพาณิชย์ ผู้ประสานงาน ชุดโครงการอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ สกว. ฝ่ายอุตสาหกรรม

การจัดการบรรยายพิเศษ ประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆ  ดังนี้

หัวข้อ “นโยบายและแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล” โดย ดร.วรินธร สงคศิริ ผู้ประสานงาน ชุดโครงการอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

หัวข้อ “การให้ทุนสนับสนุนภายใต้ชุดโครงการอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ของ สกว. ฝ่ายอุตสาหกรรม” โดย ดร.ถาวร รัตติทิวาพาณิชย์ ผู้ประสานงาน ชุดโครงการอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

ภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยาย วิทยากรและเจ้าหน้าที่ประสานงานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายได้ซักถาม และแลกเปลี่ยนความเห็นภายในงาน