Showing 1-15 of 136 results

ภาพบรรยากาศงาน “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักวิจัย”

จบลงไปแล้วกับการอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักวิจัย” วันที่ 13 -14 มกราคคม 2563 ณ ห้องประชุมแคแสด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง #KRIS ขอขอบคุณท่าน รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย วิทยากรที่มาถ่ายทอดความรู้ และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน 🙏🏻😀 แล้วพบกันใหม่ในงานอบรมครั้งหน้า รับรองความรู้แน่นไม่มีตกแน่นอน 🧡✨