Showing 1-15 of 162 results

สจล.ร่วมโชว์นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการทหาร

“โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาต้นแบบแผ่นเกราะป้องกันแรงระเบิดด้วยวัสดุผสม #กราฟีนออกไซด์ ขึ้นรูปโดยใช้เทคนิคการพิมพ์ 3 มิติ”

MedicalHub

เป็นอีกหนึ่งในเป้าหมายของรัฐบาลที่เตรียมผลักดัน สู่ระดับนานาชาติ

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
เปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่