ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
เปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ – Research Grant for New Scholar
ประจำปี 2564 ผ่านระบบ NRIIS
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มี.ค.64 เวลา 16.30 น.

งบประมาณ: 600,000 บาท ไม่เกิน 2 ปี
ผลผลิต: ตีพิมพ์อย่างน้อย 1 บทความ ใน WoS หรือ Scopus Q1-Q2

รายละเอียดเพิ่มเติม https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8374