ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ปี 2564

K R I S ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย 📣

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เปิดรับข้อเสนอการวิจัย
ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ

1) ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
2) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)
3) ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่
4) ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง
5) ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
6) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 23
7 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโทและปริญาเอก
8) ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส (เมธีฯใช้รูปแบบการสรรหา)
🖥เปิดรับผ่านระบบ : http://nriis.nrct.go.th/
⏰ระยะเวลา : บัดนี้-18 ธ.ค.63
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6328