Showing 1-15 of 162 results

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

ประจำปีงบประมาณ 2564 กรอบการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

อบรมการใช้โปรแกรม SciVal เพื่อการวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องอินเทอร์เน็ต 1 สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กองทุนวิจัย สจล. เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท

กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถอุทิศเวลาและทุ่มเทให้แก่การศึกษาวิจัยได้อย่างเต็มศักยภาพ นำมาซึ่งการเพิ่มผลงานวิจัยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ