Showing 1-15 of 136 results

อบรมการใช้โปรแกรม SciVal เพื่อการวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องอินเทอร์เน็ต 1 สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กองทุนวิจัย สจล. เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท

กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถอุทิศเวลาและทุ่มเทให้แก่การศึกษาวิจัยได้อย่างเต็มศักยภาพ นำมาซึ่งการเพิ่มผลงานวิจัยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

ทุนพัฒนางานวิจัยประยุกต์ (SDGs)

กองทุนวิจัย สจล. เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ “ทุนพัฒนางานวิจัยประยุกต์ (SDGs)” ปีงบประมาณ 2563 ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) การศึกษาดี สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี ปิดรับสมัคร 20 มกราคม 2563

ทุนวิจัยโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2563 (FY2020)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network : IRN) ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 9 ธ.ค 62 – 31 ม.ค. 63