บพข.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ปี 2564 รอบที่ 2

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ปี 2564 รอบที่ 2

แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคต

🚇

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV component) 
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8376

🚗

รถไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion)
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8377