บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ( #บพข.)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal)

ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2)


🚈🚦 แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต

แผนงานย่อยเทคโนโลยีระบบราง

_________________________________________
Administration and Capital Management Unit for Enhancing the Competitiveness of The Country (AEC) is announcing the annual research project proposal submission (full proposal)
for the fiscal year of 2021 (Round 2) for “Roadmap for The Transportation System of the Future, Rail Technology Sub-plan”.
Research frameworks:
General research framework: all technologies related to rail systems such as subsystems
Targeted research framework: Vehicle Body System (Rolling stocks)
It must be the project level of TRL 4 or higher and has cooperation with the industry.
Submit research proposals: through the NRIIS system
Research proposal submissions are available from today to March 24, 2021.