บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2)

แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคต: เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Aviation) 🚗🚙


ภายใต้กรอบวิจัย :

1. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับทั้งหมด
2. มุ่งเป้าในเทคโนโลยีพื้นฐาน
2.1 ระบบขับเคลื่อนและระบบควบคุมอากาศยาน
2.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และระบบปฏิบัติการบินอากาศยานไร้คนขับ
2.3 ระบบสนับสนุนการใช้งานของกาศยานไร้คนขับในเชิงพาณิชย์
เป็นโครงการระดับ TRL 4 ขึ้นไป และมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8394
📲 ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย : ผ่านระบบ #NRIIS
🗓 เปิดรับข้อเสนอโครงการ วันนี้ – 24 มี.ค.64
_________________________________________
Administration and Capital Management Unit for Enhancing the Competitiveness of The Country (AEC)
is announcing the annual research project proposal submission (full proposal) for the fiscal year of 2021 (Round 2)
for “Roadmap for the Future of Transportation Industry Development: Unmanned Aerial Vehicle Technology (Aviation)”.
Research frameworks:
1. Technologies related to all unmanned aircraft
2. Aiming at basic technology
2.1 Driving system and aircraft control system
2.2 Product standards and unmanned aircraft flight operating systems
2.3 System supporting the use of commercial unmanned aerial vehicles
It must be the project level of TRL 4 or higher and has cooperation with the industry.
Submit research proposals: through the NRIIS system
Research proposal submissions are available from today to March 24, 2021.