บพค. เปิดรับแผนงาน/โครงการ Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Social and Humanity)


K R I S ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ
เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Social and Humanity)

ภายใต้โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2564

ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอ : 24 สิงหาคม 2563 – 22 ตุลาคม 2563
ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS : http://nriis.nrct.go.th/

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง : https://www.nxpo.or.th/B/covid19-fund-social-and-humantity/