ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ อพ.สธ.

ส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 สิงหาคม 2562
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 3856 กด 17

ด้วยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้กรอบการดำเนินงาน 3 กรอบ 8 กิจกรรม ดังนี้
1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
2. กรอบการใช้ประโยชน์
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
3. กรอบการสร้างจิตสำนึก
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. แผนภาพการดำเนินงาน
  2. แบบเสนอแผนบูรณาการ
  3. แนวทางการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงาน
  4. แผนแม่บท อพ.สธ.
  5. แผนภาพการดำเนินงาน