Showing 1-15 of 136 results

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ฟรี!! “โครงการพัฒนาการผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ดจากอ้อย ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ” วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563  

RISE และ Food Innopolis

ครั้งแรกกับ Hackathon ข้ามอุตสาหกรรม Cro ss-Industry Virtual Hackathon ภารกิจคิดค้นสุดยอดนวัตกรรมที่จะเป็น Solution พาประเทศไทยข้ามผ่านวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน

Newton Fund

Newton Fund ภายใต้การดูแลของบริติชเคานซิล เปิดรับสมัครทุนวิจัยสำหรับปี 2020/21 ได้แก่ทุน Institutional Links (IL) และ Newton Fund Impact Scheme (NFIS) จนถึงเดือนมิถุนายน 2020

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา”การเพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานของกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0″

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ “โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานของกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0” วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในงานมีการบรรยายในหัวข้อ – ภาพรวมของการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย – การคำนวณประสิทธิภาพการใช้พลังงานในแต่ละกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย – และร่วมอภิปรายประเด็นต่างๆ อ่านกำหนดการเพิ่มเติม