Newton Fund

Newton Fund ภายใต้การดูแลของบริติชเคานซิลได้เปิดรับสมัครทุนวิจัยสำหรับปี 2020/21 ได้แก่

ทุน Institutional Links (IL) และ ทุน Newton Fund Impact Scheme (NFIS)

 Institutional Links (IL) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อริเริ่มและสนับสนุนการพัฒนาร่วมด้านวิจัยและนวัตกรรมระหว่างกลุ่มวิจัยและสถาบันวิจัยในสหราชอาณาจักรและประเทศไทย
ผู้ร่วมให้ทุน: บริติช เคานซิล ผ่านทุนนิวตัน ร่วมกับ 1) สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป. อว.) และ 2) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
มูลค่าทุน: 50,000 – 100,000 ปอนด์ ต่อโครงการ
ระยะเวลาโครงการ: 12 เดือน
เปิดรับสมัคร: วันนี้ ถึง 12 มิถุนายน 2020 (เวลา 16:00 น. ตามเวลาสหราชอาณาจักร)
หัวข้องานวิจัย:
1) IL-สป.อว. สนับสนุนโครงการด้าน BCG และ งานวิจัยโควิด-19
2) IL-วช. สนับสนุนโครงการด้าน 1. BCG 2. AI for all, Data Economy 3. Aging Society 4. Social Science and Humanities และ 5. Sustainable Management of Natural Resource

สมัครที่นี่ https://bit.ly/2VRgnBV

Newton Fund Impact Scheme (NFIS) เป็นทุนที่มอบให้แก่ผู้ที่เคยได้รับทุนวิจัย Newton Fund มาก่อน มีเป้าหมายในการพัฒนางานวิจัยสู่การนวัตกรรมที่จับต้องได้ และการต่อยอดในระดับนโยบาย เพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศอย่างชัดเจน
ผู้ร่วมให้ทุน: UK Delivery partners โดยมีบริติช เคานซิลเป็นผู้ดำเนินการ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
มูลค่าทุน: 100,000 – 200,000 ปอนด์ ต่อโครงการ
ระยะเวลาโครงการ: 12 เดือน
เปิดรับสมัคร: วันนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2563 (เวลา 12:00 น. ตามเวลาสหราชอาณาจักร)
หัวข้องานวิจัย: 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (10 S-Curves) รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ โควิด-19 ได้แก่
1. พัฒนาวิธีการวินิจฉัยและชุดตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคที่รวดเร็วและแม่นยำ
2. พัฒนายาและวัคซีน
3. พัฒนาชุดป้องกันของบุคลากรการแพทย์ (Personal Protective Equipment, PPE)
4. พัฒนาหน้ากากอนามัย N95 เพื่อใช้ทางการแพทย์

สมัครที่นี่ https://bit.ly/3cLr4Nt