ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

K R I S ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย 

ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย
ประจำปีงบประมาณ 2564


 

   

จำนวน 2 แผนงานวิจัย ได้แก่
1. แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564
ภายใต้กรอบวิจัย
กรอบวิจัยที่ 1 ด้านความมั่นคงอาหาร
กรอบวิจัยที่ 2 ด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
กรอบวิจัยที่ 3 ด้านอาหารศึกษา
กรอบวิจัยที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ
2. แผนงานเกษตรสมัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

ภายใต้กรอบวิจัย
กรอบวิจัยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ ที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กรอบวิจัยที่ 2 การเกษตรแม่นยำสูง (Precision Agriculture)
กรอบวิจัยที่ 3 ระบบการติดตามและเตือนภัยล่วงหน้า (Monitoring and Warning System) และ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศการเกษตร
กรอบวิจัยที่ 4 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

 ยื่นข้อเสนอโครงการ : 20 ก.ค. 2563  20 ส.ค. 256
ผ่านระบบ
 NRIIS : http://www.nriis.nrct.go.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=4306


เอกสาร :  แบบนำส่งเอกสาร
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ สวก. 2016 (PDF). / แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ สวก. 2016